Програма за управлението и разпореждането с имотите – общинска собственост за 2019 г., приета с решение № 150 по протокол № 9 от 14.12.2018 г. на ОбС Горна Малина
 

Общинска програма за закрила на детето 2014-2020 г., актуализирана с решение № 175, по протокол № 11 от 21.12.2017 г. на ОбС Горна Малина 

 

Новини