1. Издаване на удостоверение за раждане - оригинал
Административната такса за тази услуга не се дължи.
Необходимо е да се представи съобщение за раждане.
 

2. Издаване на удостоверение за раждане - дубликат
Административната такса, която се дължи е в размер на 5,00 лева.
Необходими документи:
- заявление по образец;
- лична карта.

3. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал
Административната такса за тази услуга не се дължи.
Необходимо е да се представи съобщение за сключен граждански брак.

4. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
Административната такса, която се дължи е в размер на 5,00 лева.
Необходими документи:
- заявление по образец;
- лична карта.
свали
 
5. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
Административната такса за тази услуга не се дължи.
Необходимо е да се представи съобщение за смърт.

6. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт

Административната такса,която се дължи е в размер на 5,00 лева.
Необходими документи:
- заявление по образец;
- лична карта.
свали

7. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт
Административната такса,която се дължи е в размер на 3,00 лева.
Необходими документи:
- заявление по образец;
- лична карта.
свали

8. Издаване на удостоверение за наследници
Административната такса,която се дължи е в размер на 5,00 лева.
Необходими документи:
- молба - декларация по образец;
- лична карта.
свали

9. Издаване на удостоверение за семейно положение

Административната такса,която се дължи е в размер на 3,00 лева.
Необходими документи:
- заявление по образец;
- лична карта.
свали

10. Издаване на удостоверение за родствени връзки
Административната такса,която се дължи е в размер на 3,00 лева.
Необходими документи:
- заявление по образец;
- лична карта;
- акт за раждане.
 
11. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
Административната такса,която се дължи е в размер на 3,00 лева.
Необходими документи:
- заявление по образец;
- лична карта
- удостоверение за раждане;
- удостоверение за сключен граждански брак.
свали

12. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина
Административната такса,която се дължи е в размер на 3,00 лева.
Необходими документи:
- заявление по образец;
- лична карта.
свали

13.  Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България
Административната такса,която се дължи е в размер на 3,00 лева.
Необходими документи:
- заявление по образец;
- лична карта.
свали

14. Издаване на удостоверение за постоянен адрес /при вече регистриран постоянен адрес/
Административната такса,която се дължи е в размер на 3,00 лева.
Необходими документи:
- заявление по образец;
- лична карта.
свали

15. Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес

Административната такса,която се дължи е в размер на 3,00 лева.
Необходими документи:
- заявление по образец;
- лична карта.

16. 
Издаване на удостоверение за настоящ адрес /при вече регистриран настоящ адрес/
Административната такса,която се дължи е в размер на 3,00 лева.
Необходими документи:
- заявлени по образец;
- лична карта.

17. Припознаване на дете
Административната такса за тази услуга не се дължи.
Попълва се комплект от документи.
Заявление по образец.

18. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

Административната такса,която се дължи е в размер на 7,00 лева.
Представя се заверяваният документ.
Заявление по образец
свали

19. Възстановяване и промяна на име по чл. 19А от Закона за гражданското регистрация
Административната такса за тази услуга не се дължи.
Необходими документи:
- лична карта.

20. Промяна в актовете за гражданско състояние, извършена по съдебен или административен ред
Административната такса за тази услуга не се дължи.
Необходимо е да се представи решението на съда.

21. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина

Административната такса за тази услуга не се дължи.
Необходими документи:
- заявление по образец;
- лична карта;
- оригиналният документ от чужбина.
свали

22. Удостоверение за вписване в картотечния регистър на населението на чужденец /с постоянно пребиваване или бежанец/ и на лице без гражданство
Административната такса,която се дължи е в размер на 3,00 лева.
Необходими документи:
- заявление по образец;
- уведомително писмо от РДВР;
- удостоверение за раждане;
- удостоверение за сключен граждански брак.
свали

23. Приемане и комплектоване на молба за установяване наличието на българско гражданство
Административната такса за тази услуга не се дължи.
Попълва се комплект от документи.

24. Приемане и завеждане на възражения на граждани по реда на чл. 93, ал. 5 от Закона за гражданското регистрация
Административната такса за тази услуга не се дължи.
Необходими документи:
- лична карта
- заявление свободен текст
 
25. Изискване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ "ГРАО"
Административната такса за тази услуга не се дължи.
Необходими документи:
- лична карта;
- документът с грешен ЕГН
- заявление по образец
 
26. Промяна на ЕГН на български гражданин
Административната такса за тази услуга не се дължи.
Необходими документи:
- удостоверение за раждане;
- лична карта.
- заявление по образец
 
27. Удостоверение за данни и справки по регистрите за гражданско състояние от минали години
Административната такса,която се дължи е в размер на 3,00 лева.
Необходими документи:
- заявление по образец;
- лична карта.
свали

28. Вписване на промяна или поправка на име в акт за гражданско състояние
Административната такса за тази услуга не се дължи.
Необходимо е да се представи решение на съда.

29. Издаване на удостоверение за гражданска регистрация по данни от ЛРК /за българско гражданство; за лишаване от родителски права; за право на ползване на гроб; за идентичност на име на починало лице; за наследници на чужд гражданин; за родствени връзки на чужд гражданин/
Административната такса,която се дължи е в размер на 3,00 лева.
Необходими документи:
- заявлние свободен текст;
- лична карта.

Новини