1. Издаване на разрешително за удължаване на работното време
Срокът за издаване на същото е 14 календарни дни от подаването на молбата.
Не се дължи административната такса.
свали

2. Издаване на удостоверение за липса или наличие на финансови задължения към Общината
Срокът за издаване на същото е 14 календарни дни от подаването на молбата.
Административната такса, която се дължи е 5,00 лева.
свали

3. Издаване на разрешително за търговия с тютюневи изделия
Срокът за издаване на същото е 30 календарни дни от подаването на молбата.
Административната такса, която се дължи е 100,00 лева, без значение обектът магазин или завезение за развлечение и хранене е.
свали

4. Издаване на разрешително за търговия със спиртни напитки
Срокът за издаване на същото е 30 календарни дни от подаването на молбата.
Административната такса, която се дължи е в зависимост от вида на търговския обект:
- за заведения за развлечения и хранене - 250,00 лева;
- за магазини - продажба за вкъщи - 100,00 лева.
свали

5. Издаване на разрешително за извършване на търговска дейност на открито
Административната такса, която се дължи се определя в зависимост от местоположението, е именно дали масите са пред заведение или на тържище.
За масите пред заведение таксите се определят в зависимост от зоната, в която попадат и се заплащат ежемесечно, съгласно издадената заповед, а именно:
- І зона - 0,30 лева на ден или 5,00 лева на месец за кв.м.;
- ІІ зона - 0,20 лева на ден или 4,00 лева на месец за кв.м.;
- ІІІ зона - 0,20 лева на ден или 2,00 лева на месец за кв.м.;
- ІV зона - 0,20 лева на ден или 1,00 лева на месец за кв.м.
За маси на тържище, таксата се определя в зависимост от продаваните стоки и се заплащат ежедневно или ежемесечно от присъствието на тържището, а именно:
- селскостопански продукти - 0,50 лева на ден или 5,00 лева на месец;
- за пазар - 0,70 лева на ден или 9,00 лева на месец;
- за вестници и списания - 0,50 лева на ден или 5,00 лева на месец;
- за сладолед, пуканки - 0,70 лева на ден или 8,00 лева на месец.
свали

6. Завление за категоризация на заведение за хранене и развлечения
Необходими документи са:
- удостоверение за актуално състояние на фирмата;
- удостоверение, че фирмата не е в процедура по ликвидация или несъстоятелност;
- копие от документ за собственост;
- копие от договор за наем, или друг договор;
- документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;
- квитанция за платена такса;
- формуляр зя определяне на категорията на заведение за хранене и развлечения;
- Справка за професионалната и езиковата квалификация на заетите лица в заведение за хранене и развлечения.
Административната такса, която се дължи, се определя в зависимост от местата за сядане в заведението, а именно:
- до 20 места за сядане - 110,00 лева;
- от 21 до 50 места за сядане - 250,00 лева;
- от 51 до 150 места за сядане - 500,00 лева;
- от 151 до 300 места за сядане - 940,00 лева;
- над 300 места за сядане - 1 400,00 лева.
Срокът за разглеждане на заявлението е 14 календарни дни.

Новини