Районна прокуратура гр. Елин Пелин съобщава, че във връзка с насрочените за 26.03.2017 г. избори за народни представители в 44 Народно събрание, на 25.03.2017 г. за времето от 08:30 ч. до 18:30 ч. и на 26.03.2017 г. за времето от 07:00 ч. до един час след обявяване на край на изборния ден, в Районна прокуратура гр. Елин Пелин ще има дежурни прокурори и съдебни служители, които ще осъществяват дежурството си на работните си места на адрес : гр.Елин Пелин, пл. "Независимост" № 2, ет.4.
 
Телефоните за връзка с дежурните прокурори и служители са 0725/66670; 0725/66671 и 0725/66672.
Факс № 0725/66671
Ел. адреси – rp_epelin@prb.bg и mstoyanova@sop.prb.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ

               На основание чл.91, ал.3 от Изборния кодекс, Указ №59 на президента на Р.България от 24.01.2017г. за насрочване на избори за Народно събрание на Република България на 26.03.2017г. и Решение № 4182-НС от 01.02.2017г. на Централната избирателна комисия, кметът на общината ще проведе консултации за съставите на СИК в община Горна Малина, за произвеждане  изборите за народни представители, насрочени  на 26 март  2017г.

            Консултациите ще се проведат на 17.02.2017г. /петък/ от 9.00 часа в сградата на Общинската администрация на Община Горна Малина, обл.Софийска, ул.21-ва, № 18, етаж.2, зала № 9.

            В консултациите участват представители на парламентарно представените партии и коалиции в 43-то Народно събрание. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

При консултациите участващите партии и коалиции представят:

1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- три имена и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 24.01.2017г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

3. Когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

 

 КМЕТ НА ОБЩИНА

ГОРНА МАЛИНА: /п/

/инж.Ангел Жиланов/

Новини