П О К А Н А

ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН И ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

   Уважаеми представители на местните власти, бизнеса и НПО,
   Уважаеми граждани на Община Елин Пелин и Община Горна Малина
 
 На 19 август 2016 г. от 11 часа в зала №1, I етаж  на Община Горна Малина ще се проведе учредително събрание на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност, под наименование "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛИН ПЕЛИН - ГОРНА МАЛИНА", при следния проекто-дневен ред:
 
1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛИН ПЕЛИН - ГОРНА МАЛИНА";
2. Приемане на Устав на сдружението;
3. Избор на Управителен съвет на сдружението;
4. Други.
 
 Местната инициативна група ще бъде регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение в общественополезна дейност.
 Сдружението ще бъде доброволно, независимо и неправителствено обединение на юридически и физически лица, които да работят за активизиране на местните общности на териториите на общините Елин Пелин и Горна Малина.
 Сдружението ще се учреди, за да насърчава устойчивото развитие на местната общност и включването на гражданите в процесите на вземане на решения на местно ниво и да подпомага изграждането на гражданско общество, демократизация и прозрачност в дейността на централните и местните органи на управление.
  Негова цел ще бъде и да отговаря за прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на общините Елин Пелин и Горна Малина по подхода ВОМР на Програмата за развитие на селските райони и други европейски фондове и програми, както и да оказва съдействие при реализирането на проекти по конкретни мерки, включени в Стратегията на Воденото от общностите местно развитие.
Всички лица желаещи да участват в учредителното събрание на МИГ трябва да имат постоянен адрес за физически лица и адрес на управление за юридически лица на територията на общините Елин Пелин и Горна Малина.
 
 Юридическите лица с нестопанска цел е необходимо да представят следните документи:
– Заверено копие вярно с оригинала на актуално състояние на организацията с давност 6 месеца;
–Заверено копие вярно с оригинала на БУЛСТАТ талона;
–Решение на компетентният орган, съгласно устава на сдружението/фондацията за участие в учредително събрание на "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛИН ПЕЛИН - ГОРНА МАЛИНА" по подхода ВОМР, от където се вижда кой ще представлява организацията на учредителното събрание.
–Нотариално заверено пълномощно на представителя, ако не е посочен в актуалното състояние.
 
  Юридическите лица със стопанска цел е необходимо да представят следните документи:
–Копие/разпечатка от Търговския регистър отразяваща актуалното състояние на търговското дружество - заверена вярно с оригинала от представляващия дружеството, с дата 18 август 2016 г.
–Решение на компетентният орган, съгласно дружествения договор/устава за участие в учредително събрание на "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛИН ПЕЛИН - ГОРНА МАЛИНА" по подхода ВОМР.
–Нотариално заверено пълномощно на представителя, ако не е посочен в актуалното състояние.
–Заверено копие вярно с оригинала на регистрационна карта, издадена по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за земеделски производители.
 
 Всички участници е необходимо да попълнят регистрационна форма за участие в учредителното събрание, която може да намерите в деловодството на Община Горна Малина.
 

Новини