КОНКУРС

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАСТИЧЕН МОДЕЛ НА СТАТУЕТКА

ЗА НАЦИОНАЛНАТА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА „ЕЛИН ПЕЛИН“ ЗА 2017 ГОДИНА

В ЧЕСТ НА 140-ТА ГОДИШНИНА НА ПИСАТЕЛЯ

 Община Горна Малина обявява конкурс – Изработка на пластичен проект на статуетка  за  Националната литературна награда „Елин Пелин” на основание заповед № 49/16.02.2017 г.  на Кмета на Община Горна Малина. 

Възложител на конкурса е Община Горна Малина, БУЛСТАТ: 000776178, с адрес: с. Горна Малина п.к. 2131, Софийска област,  пл. Родолюбие №1, МОЛ: инж. Ангел Жиланов

Условия за участие:
1. Кандидати в конкурса могат да бъдат физически лица.
2. Всеки кандидат в конкурса следва да спази следните изисквания:

а)  пластичният  проект на статуетката да бъде в мащаб  1:1;
б)  височина до 30 см;
в)  материал – глина, или друг подходящ за целта;
г) проектът на пластиката да предвижда изработката й от подходящ за целта метал (бронз, месинг, алуминий и др.);
д)  окончателната стойност на изработката на приза на НЛН „Елин Пелин”  не трябва да надхвърля 500 лева за една бройка.

3. До участие в конкурса не се допускат:

а)  лицата, взели участие в изготвянето на конкурсните условия;
б)  членовете на журито.

Награди и възнаграждения:
Средствата, необходими за подготовка и провеждане на конкурса се осигуряват от Възложителя.
Възнаграждения:

На спечелилия конкурса автор,  се присъжда парична награда в размер на 200 лева и правото, след сключване на договор,  да изработва срещу заплащане статуетката.

Провеждане на конкурса:
 Жури, избрано от комисията, в състав: председател и 2 членове, взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите с право на глас.
Журито съставя протокол, който няма обществен характер, за резултата от  работата си.  
Решението на журито по всички въпроси на конкурса и неговите оценки са независими, неоспорими и окончателни.

Документи за участие в конкурса:
1. Копие от документ за самоличност на кандидата.
2. Пластичен проект, съгласно условията на конкурса.
3. Кратко писмено обяснение на авторовата концепция, вложена в изработката на проекта.

Краен срок и място на подаване на документите и проекта:
Документите, заедно с пластичния проект, се представят в срок до 16 часа на 31.03.2017 г. в Община Горна Малина, Център за информация и услуги на гражданите.
Не се приемат Проекти, изпратени по пощата или след крайния срок. Краен срок за обявяване на резултатите от конкурса:
В 14 дневен срок назначеното от Възложителя жури  разглежда и оценява постъпилите проекти, като за резултата от своята работа съставя протокол.

Въз основа на протокола,  Кметът на Община Горна Малина в 3 дневен срок издава заповед, с която определя спечелилия конкурса кандидат.

Резултатите от конкурса се съобщават на участниците в 7 – дневен срок.

В 14-дневен срок след приключване на конкурса, Възложителят връща конкурсните проекти на неспечелилите участници.

Критерии за оценка при работата на журито:
1. Художествени достойнства и атрактивност на предложения проект.
2. Степен на близост на идеята „Памет за Елин Пелин”

Авторски права:
Авторските права се съблюдават от Възложителя и участниците в конкурса, съгласно Закона за авторското право и сродните му  права.

Новини