„Текущ ремонт на уличната и четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Горна Малина”

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската и общинската транспортни схеми от квотата на община Горна Малина”

"Организиране на специализиран превоз на деца и ученици до училищата и градината в община Горна Малина през учебната 2019/2020 година"

„Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, областната и общинската транспортни схеми от квотата на община Горна Малина”

„Доставка и монтаж на оборудване за детските площадки в населените места в Община Горна Малина”

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на община Горна Малина за 2019 г. по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Горна Малина” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица за периода 2014 -2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016 - 2020”

Уведомление за събиране на оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно Закона за обществени поръчки

„Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на община Горна Малина до регионално депо за неопасни отпадъци в местността „Умен дол” в землището на с. Горна Малина”

„Зимно поддържане и снегопочистване на IV - класна пътна мрежа и общински пътни артерии в община Горна Малина през експлоатационни зимни сезони 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021 г.”

Открита процедура с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги за организация и управление на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна Малина“,  финансиран със средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

„Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки по проектно предложение „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна Малина“, финансирано по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

"Информация и комуникация по проектно предложение "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в регион Горна Малина", финансирано по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."

Уведомление за събиране на оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно Закона за обществени поръчки

„Доставка на оборудване и обзавеждане на Център за социална рехабилитация и интеграция – Горна Малина”

"Организиране на специализиран превоз на деца и ученици до училищата и градината в община Горна Малина през учебната 2018/2019 година"

Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект: “Реконструкция, ремонт и благоустрояване на ДГ „Вяра, Надежда и Любов“ в с. Горна Малина, община Горна Малина“

Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Горна Малина, община Горна Малина

Реконструкция на разпределителна водопроводна мрежа на с. Априлово, Община Горна Малина, Област София

„Рехабилитация на улици във всички населени места в община Горна Малина“

„Зимно поддържане и снегопочистване на ІV-класна пътна мрежа и общински пътни артерии в община Горна Малина през експлоатационен зимен сезон 2017-2018г."

"Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда-Горна Малина”, част от изпълнение на  договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002-0269-C01 по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020"

"Ремонт на общински сгради"

"Доставка на 1 (един) брой употребяван самосвал с кран"

"Доставка на транспортна и комунална техника за нуждите на община Горна Малина" в две обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка на 1 (един) брой употребявана мотометачна машина"

Обособена позиция №2: „Доставка на 1 (един) брой употребяван самосвал" 

Прекратена "Доставка на транспортна и комунална техника за нуждите на община Горна Малина" в две обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка на 1 (един) брой употребявана мотометачна машина"

Обособена позиция №2: „Доставка на 1 (един) брой употребяван самосвал" 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на община Горна Малина за 2017 – 2018г. по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Горна Малина” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица за периода 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016 - 2019”

"Рехабилитация на улици във всички населени места на община Горна Малина"
 
"Разширение и ремонт на улично осветление в община Горна Малина"

"Почистване коритото на р. Макоцевска в землището на с. Горна Малина, община Горна Малина с дължина 1030 м."

 „Консултантски услуги за подготовка и окомплектоване на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци" по приоритетна ос 2 „Отпадъци" на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г."

„Доставка и монтаж на енергоспестяващи светодиодни (LED) улични осветители”

„Доставка на нов комбиниран багер товарач за нуждите на община Горна Малина”

„Доставка на хранителни продукти, хляб и млечни изделия за нуждите на община Горна Малина по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Горна Малина” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица за периода 2014-2020, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016”

"Доставка и монтаж на енергоспестяващи светодиодни (LED) улични осветители"
 
„Зимно поддържане и снегопочистване на ІV-класна пътна мрежа и общински пътни артерии в община Горна Малина през експлоатационен зимен сезон 2016-2017 г.”
 
„Доставка на нов товарен автомобил за нуждите на Горна Малина"
 
„Предоставяне на проектантски услуги за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за нуждите на община Горна Малина  на проект с работно заглавие:
„Рехабилитация и реконструкция на общински пътища Път SFO2170 / I-6, Долни Богоров-Пирдоп/-Долна Малина-Априлово,  Път SFO / I-6, Долни Богоров-Пирдоп/-Осоица,  Път SFO 3173 / I-6, Долни Богоров-Пирдоп / Саранци Макоцево и Път SFO 3173 / Саранци – Чеканчевоза кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"
 
 „Изготвяне на формуляр и окомплектоване на документация  за кандидатстване  за община Горна Малина  на проект с работно заглавие:„Рехабилитация и реконструкция на общински пътища Път SFO2170 / I-6, Долни Богоров-Пирдоп/-Долна Малина-Априлово,  Път SFO / I-6, Долни Богоров-Пирдоп/-Осоица,  Път SFO 3173 / I-6, Долни Богоров-Пирдоп / Саранци Макоцево и Път SFO 3173 / Саранци – Чеканчевоза кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"
 
„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване (заявление за подпомагане) и окомплектоване на документация на проект с работно заглавие„Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Горна Малина и с. Белопопци, община Горна Малина""
 
Избор на изпълнител за изработване на технически проект, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за проект с работно заглавие:„Реконструкция на улици, тротоари и принадлежностите към тях в с. Осоица, с. Долно Камарци и с. Априлово, находящи се в община „Горна Малина" по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 г. – 2020 г.
 
"Избор на изпълнител за предоставяне на пакет консултантски услуги за проект с работно заглавие: „Реконструкция на улици, тротоари и принадлежностите към тях в с. Осоица, с. Долно Камарци и с. Априлово, находящи се в община „Горна Малина“ по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 г. – 2020 г., включващи: Дейност 1: Подготовка, изготвяне и окомплектоване на Заявление за подпомагане и придружаващата го документация, необходими на  Община Горна Малина за кандидатстване по проект „Реконструкция на улици, тротоари и принадлежностите към тях в с. Осоица, с. Долно Камарци и с. Априлово, находящи се в община „Горна Малина“ по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г  и Дейност 2: В случай на сключен договор за отпускане на финансова помощ, изготвяне на документации за избор на изпълнители по реда на ЗОП; консултантски услуги, свързани с управление и отчитане на дейностите по проекта; Поддейност 2.1. Изготвяне на документации за избор на изпълнители по реда на ЗОП за възлагане на дейностите по проекта; Поддейност 2.2. Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект „Реконструкция на улици, тротоари и принадлежностите към тях в с. Осоица, с. Долно Камарци, с. Априлово находящи се в община Горна Малина“
 
„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги за подготовка на формуляр за кандидатстване (заявление за подпомагане) и окомплектоване на документация на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Горна Малина и с. Белопопци, община Горна Малина""
 
„Предоставяне на проектантски услуги за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за нуждите на община Горна Малина  на проект с работно заглавие:
„Рехабилитация и реконструкция на общински пътища Път SFO2170 / I-6, Долни Богоров-Пирдоп/-Долна Малина-Априлово,  Път SFO / I-6, Долни Богоров-Пирдоп/-Осоица,  Път SFO 3173 / I-6, Долни Богоров-Пирдоп / Саранци Макоцево и Път SFO 3173 / Саранци – Чеканчевоза кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"
 

„Изготвяне на формуляр и окомплектоване на документация  за кандидатстване  за община Горна Малина  на проект с работно заглавие:„Рехабилитация и реконструкция на общински пътища Път SFO2170 / I-6, Долни Богоров-Пирдоп/-Долна Малина-Априлово,  Път SFO / I-6, Долни Богоров-Пирдоп/-Осоица,  Път SFO 3173 / I-6, Долни Богоров-Пирдоп / Саранци Макоцево и Път SFO 3173 / Саранци – Чеканчевоза кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура".

Избор на изпълнител за изработване на технически проект, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор за проект с работно заглавие: „Реконструкция на улици, тротоари и принадлежностите към тях в с. Осоица, с. Долно Камарци и с. Априлово, находящи се в община „Горна Малина" по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 г. – 2020 г.

Избор на изпълнител за предоставяне на пакет консултантски услуги за проект с работно заглавие: „Реконструкция на улици, тротоари и принадлежностите към тях в с. Осоица, с. Долно Камарци и с. Априлово, находящи се в община „Горна Малина" по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 г. – 2020 г., включващи: Дейност 1: Подготовка, изготвяне и окомплектоване на Заявление за подпомагане и придружаващата го документация, необходими на  Община Горна Малина за кандидатстване по проект „Реконструкция на улици, тротоари и принадлежностите към тях в с. Осоица, с. Долно Камарци и с. Априлово, находящи се в община „Горна Малина" по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони", подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г  и Дейност 2: В случай на сключен договор за отпускане на финансова помощ, изготвяне на документации за избор на изпълнители по реда на ЗОП; консултантски услуги, свързани с управление и отчитане на дейностите по проекта; Поддейност 2.1. Изготвяне на документации за избор на изпълнители по реда на ЗОП за възлагане на дейностите по проекта; Поддейност 2.2. Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект „Реконструкция на улици, тротоари и принадлежностите към тях в с. Осоица, с. Долно Камарци, с. Априлово находящи се в община Горна Малина"

 „Организиране на  специализиран превоз на деца и на ученици в община Горна Малина до СОУ „Христо Ботев" – Горна Малина ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" – Априлово, ОУ „Отец Паисий" – Долно Камарци  и  ОДЗ "Вяра, Надежда, Любов" – Горна Малина през учебнaтa 2016/2017 година и 2017/2018 година" 

Реконструкция на общински пътища на територията на община Горна Малина 

Ремонт на улична мрежа в населените места на Община Горна Малина

Ремонтни дейности по възстановяването на яз."Белопопци", землище на с. Белопопци за предпазване на населението и площите под него от бедствия и аварии

Довеждащ водопровод за допълнително водоснабдяване на с. Горно Камарци, Община Горна Малина

Специализиран превоз с автомобилен транспорт на деца и ученици през учебната 2015-2016 г. на територията на Община Горна Малина, област Софийска ДО СОУ „ХРИСТО БОТЕВ” – с. ГОРНА МАЛИНА И ОДЗ ”ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ” – с. ГОРНА МАЛИНА”

Предоставяне на храна за обяд – супа, основно ястие, хляб във връзка с реализирането на дейности по социална услуга : „Обществена трапезария” на територията на Община Горна Малина

Зимно поддържане и снегопочистване на ІV-класна пътна мрежа и общински пътни артерии в община Горна Малина през експлоатационен зимен сезон 2015-2016 г.

Допълнителен водопровод с. Белопопци – с. Байлово

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР, във връзка с реализация на национална програма за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с административен адрес: с. Горна Малина, ж. к. Юг, бл.5

Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии на утвърдени маршрутни разписания от Общинската и Републиканската транспортни схеми

ПРЕКРАТЕНА - Избор на проектант за изготвяне на работен проект за обект: „Основен ремонт на пътища в община „Горна Малина"

ПРЕКРАТЕНА - Избор на проектант за изготвяне на работен проект за обект: „Основен ремонт на пътища в община „Горна Малина“

Доставка чрез покупка на комбинирана комунална техника – 1 бр. фабрично нов комбиниран багер – товарач за нуждите на Община Горна Малина

Новини