Декларации за лични данни
 

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

Основни изисквания, съгласно Регламент  GDPR:

Община Горна Малина в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679, осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Считано от 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС.

Информация, относно Администратора на лични данни:

Наименование на Администратор:

Община Горна Малина

адрес на община:

пл. “Родолюбие“ № 1, с. Горна Малина

Данни за кореспонденция:

пл. “Родолюбие“ № 1, с. Горна Малина

Телефон:

07152 / 2320

Web site:

http://www.gornamalina.eu

 Контакти  за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни:

Име:

Борислава Петрова

Данни за кореспонденция:

пл. “Родолюбие“ № 1, с. Горна Малина

Телефон:                                                                                07152 / 2320

Web site:                                                                                 http://www.gornamalina.eu

E-mail:                                                                                     gmalina@abv.bg

 

Основни дейности и цели на обработка, за които са предназначени личните данни:

Община Горна Малина събира, обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа на нормативно установени задължения и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес и в съответствие с чл. 6, ал. 1 от Регламент 2016/679.

Подаване на жалба

В случай на установяване нарушаването на Вашите законни права и интереси, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Наименование:

Комисия за защита на личните данни

 Адрес:

бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София – 1592

Данни за кореспонденция:

бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София – 1592

Телефон:

02 9153 518

Web site:

www.cpdp.bg

E-mail:

kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Право на достъп

Имате право  на достъп до своите лични данни като изисквате и получавате информация за тяхното обработване. Предоставянето на достъп до информацията за обработването на Вашите лични данни е безплатно.  Община Горна Малина си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Коригиране, изтриване („да бъдеш забравен“) и ограничаване обработването на данни

Имате право да коригирате личните си данни при установяване на неточност, както и право на възражение за обработване на Вашите лични данни.
Вие имате право да поискате от Община Горна Малина –  изтриване на личните Ви данни, когато е налице някое от посочените основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин в случаите, когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
 • При оттегляне на съгласието си в случаите, когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и не е на лице законово основание за тяхното обработване;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити, с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Община Горна Малина.

Община Горна Малина няма основание да заличава лични данни, които са нормативно определени и следва да се съхраняват в законовите срокове.

Имате право да изискате общината  да ограничи обработването на свързаните с Вас лични данни, когато:

 • Оспорите личните данни, за срок, който позволява на Община Горна Малина  да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Общината  не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка,  дали законовите  основания на Община Горна Малина имат преимущество пред интересите Ви.

Правни  основания  за обработването

Административните услуги, които предлагаме изискват обработване и съхранение на лични данни, които са минимизирани. Тези данни са необходими, за да бъде обработена и изпълнена съответната услуга, според нормативната уредба на Република България и Европейския Съюз. Община Горна Малина събира личните данни за конкретни, легитимни цели и личните данни не се обработват по-нататък по начин несъвместим с тези цели.

Срокове за съхранение на личните данни

Различните видове услуги, които Община Горна Малина предоставя, изискват и различен срок за съхранение на лични данни на хартиен/електронен носител, чиито критерии са определени от нормативната уредба в страната, а за останалите е приложима вътрешнонормативната уредба на общината.

Община Горна Малина –  съхранява лични данни по силата на приложимото законодателство, съгласно предвидения срок.

Категории получатели на лични данни

Категориите получатели на лични данни, които Община Горна Малина предоставя извън структурата:

 • На публични органи (Национална агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на вътрешните работи, органи на съдебната власт, контролни органи, органи на местното самоуправление и др.)
 • На обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на общината и по негово нареждане или възлагане).

Основни принципи при събирането, обработването и съхраняването

При обработката, събирането и съхраняването на лични данни, Община Горна Малина се ръководи от следните принципи:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Съотносими с целите на обработка и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Ограничение на целите на обработване;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничаване срока на съхранение на документи с лични данни;
 • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

Други

Община Горна Малина  не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработването на генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физически лица.

 

Новини