І. Издаване и презаверяване на скица на недвижим имот. Изменения на кадастралния план. Издаване на удостоверения по кадастъра и имотния регистър.
 
1.1. Издаване на скица на поземлен имот.
Основание: чл. 49б, чл. 55, ЗКИР, § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗКИР; чл. 6, ал. 1, ал. 2, ЗМДТ;
Заявява се от: физически или юридически лица, притежаващи съответното право на собственост или друго вещно право. Правото може да се упражни лично или чрез пълномощник.
Необходими документи:
• Копие от документ за собственост;
• Копие от скица за имота от архивен план (не е задължително);
• Нотариално заверено копие от пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице.
• Други документи, доказващи правото на собственост върху недвижимия имот.
• Документ за платена такса;
Такса:
• Обикновена услуга: формат А4 - 15 лева;  формат А3 и по-голям – 30 лева;
• Бърза услуга: формат А4 - 25 лева;  формат А3 и по-голям – 45 лева;
• Експресна услуг: формат А4 - 40 лева;  формат А3 и по-голям – 60 лева;
Административни срокове:
• Обикновена услуга - 14 дни
• Бърза услуга - 3 дни
• Експресна услугата - 1 ден


1.2. Презаверяване на скица на поземлен имот с изтекъл срок.
Основание: чл. 49б, чл. 55, ЗКИР, § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗКИР; чл. 6, ал. 1, ал. 2, ЗМДТ;
Заявява се от: физически или юридически лица, притежаващи съответното право на собственост или друго вещно право. Правото може да се упражни лично или чрез пълномощник.
Необходими документи:
• Копие от документ за собственост;
• Оригинал на издадената скица за имота;
• Нотариално заверено копие от пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице.
• Други документи, доказващи правото на собственост върху недвижимия имот, когато такива са необходими.
• Документ за платена такса;
Такса:
• Обикновена услуга – 10 лева.
• Бърза услуга – 15 лева.
• Експресна услугата – 20 лева.
Административни срокове:
• Обикновена услуга - 7 дни
• Бърза услуга – 3 дни
• Експресна услугата - 1 ден


1.3. Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот.
Основание:
чл. 49б, чл. 55, ЗКИР, § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗКИР; чл. 6, ал. 1, ал. 2, ЗМДТ;
Заявява се от: физически или юридически лица, притежаващи съответното право на собственост или друго вещно право. Правото може да се упражни лично или чрез пълномощник.
Необходими документи:
• Копие от документ за собственост;
• Скица за имота;
• Копие от скица за имота от архивен план (не е задължително);
• Нотариално заверено копие от пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице.
• Други документи, доказващи идентичността на поземления имот.
• Документ за платена такса;
Такса:
• Обикновена услуга – 10 лева.
• Бърза услуга – 15 лева.
• Експресна услугата – 20 лева.
Административни срокове:
• Обикновена услуга - 14 дни
• Бърза услуга –  7 дни
• Експресна услугата - 2 дни


1.4. Допълване /поправка/ на одобрен кадастрален план.
Основание: 
чл. 51, чл. 53 и § 4, ал. 1, т. 2 от ЗКИР; 
Заявява се от: физически или юридически лица, притежаващи съответното право на собственост или друго вещно право. Правото може да се упражни лично или чрез пълномощник.
Необходими документи:
• Копие от документ за собственост;
• Копие от скица за имота от архивен план (не е задължително);
• Нотариално заверено копие от пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице.
• Скица-проект за допълване/поправка на одобрен кадастрален план, заедно с необходимите изчисления, измервания, ръчни скици, регистри и тествани дигитални копия на модела, изработена от лицензиран проектант;
• Копие на документ, издаден от началника на АГКК, доказващ правоспособността на лицето изработило скицата-проект да извършва проектиране свързано с кадастрални изменения;
• Други документи, доказващи правото на собственост върху недвижимия имот и коректността на разработкара, когато такива са необходими.
• Документ за платена такса;
Такса:
● За обхват на разработката до 500 кв. м. – 25 лева
• За обхват на разработката от 501 кв. м. до 1000 кв. м. – 50лева;
• За обхват на разработката от 1001 кв. м до 5000 кв. м. – 75 лева;
• За обхват на разработката над 5000 кв. м. – 100 лева;
Административни срокове:
В едномесечен срок от подаване на заявлението проектът се съгласува от общинския експертен съвет по устройство на територията. В седемдневен срок от заседанието на ОЕСУТ се издава препис-извлечение от решението на експертен съвет за съгласуване или отказа за съгласуване на скицата-проект.

1.5. Удостоверение за нанесен имот в кадастъра по реда на чл.52 от ЗКИР.
Основание:
чл. 52 от ЗКИР;
Заявява се от: физически или юридически лица, притежаващи съответното право на собственост или друго вещно право. Правото може да се упражни лично или чрез пълномощник.
Необходими приложения към заявлението:
• Копие от документ за собственост или за учредено право на строеж в чужд имот;
• Копие от строително разрешение;
• Копие от протокола за определяне на линия и ниво;
• Скица - проект за допълване/поправка на кадасралния план изработена от лицензиран изпълнител;
• Нотариално заверено копие от пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице.
• Други документи, доказващи правото на собственост върху недвижимия имот и коректността на разработката, когато такива са необходими.
• Документ за платена такса;
Такса:
• Обикновена услуга – 25 лева.
• Бърза услуга – 50 лева.
• Експресна услугата – 100 лева.
Административни срокове:
• Обикновена услуга - 7 дни
• Бърза услуга – 3 дни
• Експресна услуга - 1 ден
 
1.6. Издаване на удостоверения за съборени сгради за заличаване от кадастралните планове.
Основание:
чл. 53, ал. 2, ал. 3 ЗКИР;
Заявява се от: физически или юридически лица, притежаващи съответното право на собственост или друго вещно право. Правото може да се упражни лично или чрез пълномощник.
Необходими документи:
• Копие от документ за собственост;
• Нотариално заверено копие от пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице.
• Документ за платена такса;
Такса:
• 20 лева.            
Административни срокове:
В 14-дневен срок от подаване на заявлението.

1.7. Издаване на удостоверения за имоти държавна или общинска собственост.
Основание:
чл. 6, ал. 1, ал. 2, ЗМДТ;
Заявява се от: физически или юридически лица, притежаващи съответното право на собственост или друго вещно право. Правото може да се упражни лично или чрез пълномощник.
Необходими документи:
• Заявление в свободен текст;
• Нотариално заверено копие от пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице.
• Документ за платена такса;
Такса:
• 20 лева.
Административни срокове:
В 14-дневен срок от подаване на заявлението.

1.8. Разглеждане на помощни планове за възстановяване на поземлени имоти от комися по реда на чл. 13а, ал. 5 от ППЗСПЗЗ
Основание:
чл. 13а, ал. 5 ППЗСПЗЗ;
Заявява се от: физически или юридически лица, притежаващи съответното право на собственост или друго вещно право. Правото може да се упражни лично или чрез пълномощник.
Необходими приложения към заявлението:
• Документ за платена такса;
• Актуален документ доказващ правото на собственост върху бившия поземлен имот, който/част от който е предмет на възстановяване;
• Съдебно решение, неделима част от което е скица на имота или други допустими доказателства по делото - задължително, когато правото на собственост е признато от компетентния съд;
• Помощен план, изработен от правоспособно лице, който съдържа:
- текстова и графична информация за границите и номерата на бившите имоти;
- текстова и графична информация за границите и номерата на съществуващите имоти и застрояването в тях;
- регистри на бившите имоти и на съществуващите имоти;
- копие на документ, издаден от началника на АГКК, доказващ правоспособността на лицето изработило помощния план, да извършва проектиране свързано с кадастрални изменения;
- цифров модел на помощния план, придружен с удостоверение от АГКК за упешно извършени тестове;
• Копия от архивни документи, планове и регистри - кадастрален план, комасационен план, частичен земеустройствен план или планове за оземляване преди образуването на ТКЗС и ДЗС, аерофотоснимки, дешифровъчни фотосхеми или ортофотопланове преди образуването на ТКЗС и ДЗС, както и анкети за създаване на регистъра на бившите имоти, когато представянето на такива е възможно;
• Нотариално заверено копие от пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице.
• Други документи, когато такива са необходими.
Административни срокове: в едномесечен срок от подаване на заявлението, помощният план и преписката към него се разглеждат от комисия, назначена със заповед на кмета на община Горна Малина.
Такса:
• 200 лева/на брой от новообразуваните имоти.


1.9. Обявяване на одобрените помощни планове за възстановяване на поземлени имоти от комися по реда на чл. 13а, ал. 5 от ППЗСПЗЗ на заинтересуваните лица
Извършва се служебно от общинската администрация.
Административни срокове:
След приемане на помощнните планове от комисията по реда на чл. 13, ал. 5 и чл. 13а, ал. 5 ППЗСПЗЗ, те се съобщават на заинтересуваните лица. Съобщението за приет помощен план, с обхват над 50 имота, се обнародва в „Държавен вестник”. Съобщенеито за приет помощен план с обхват до 50 имота се съобщава по реда на АПК. В 30 - дневен срок от датата на съобщаване заинтересуваните лица могат да правят писмени искания и възражения по помощните планове и придружаващата ги документация до кмета на общината. В 30 - дневен срок след изтичането на срока за подаване на искания и възражения, комисията по чл. 13, ал. 5 и чл. 13а, ал. 5 от ППЗСПЗЗ разглежда постъпилите писмени искания и възражения и взема решение за изменение на плановете и документацията към тях на базата на основателните искания и възражения, както и поради несъответствия, непълноти или грешки, които е констатирала.  За решенията си комисията съставя протокол. Приетите възражения по плановете и документацията в съответствие с решенията на комисията се нанасят от изпълнителя в срок, определен от нея, но не по-дълъг от 30 дни.
Такса:
• При необходимост от публикуване в държавен вестник – стойността на публикацията.


1.10. Издаване на удостоверение и комбинирана скица по реда на чл. 13, ал. 4 и чл. 13а, ал. 4 ППЗСПЗЗ от главния архиткет.
Извършва се служебно от общинската администрация.
Такса:
• Обикновена услуга – 30 лева.
• Бърза услуга – 60 лева.
Административни срокове:
• Обикновена услуга  - 14 дни
• Бърза услуга – 3 дни


1.11. Издаване на удостоверение и заповед по реда на чл. 11 от ППЗСПЗЗ.
Извършва се служебно от общинската администрация.
Такса:
• Обикновена услуга – 40 лева.
• Бърза услуга – 80 лева.
Административни срокове:
• Обикновена услуга - 14 дни
• Бърза услуга – 3 дни


ІІ. Създаване, одобряване и изменение на подробен устройствен план и план-извадка от подробен устройствен план. Издаване и презаверяване на виза за проектиране.

2.1. Разрешение за изработване на подробен устройствен план - ПЗ, ПР, ПРЗ, ПП.
Основание:
ЗУТ, глава шеста, раздел III  „Подробни устройствени планове” – чл. 108 - 114, и глава седма, раздел III  „Създаване, обявяване и одобряване на устройствени планове” – чл. 124 - чл. 133
Заявява се от: заинтересуваните лица – собственици на поземлени имоти, лицата, на които е учредено право на строеж в чужд имот, лицата, които имат право на строеж по реда на специален закон (чл. 161 ЗУТ), и лицата в полза на които е издадена заповед по чл. 193, ал. 3 и ал. 4 или е учреден сервитут по чл. 64 и § 24 от ПЗР на Закон за енергетиката (чл. 182, ал. 2 ЗУТ)
Необходими приложения към заявлението:
• Копия от документ за собственост;
• Задание за изработване на ПУП по реда на чл. 125 ЗУТ;
• Опорен план, когато такъв се изисква със заданието за устройствено планиране;
• Актуална извадка от действащата кадастрална карта и имотни регистри, отговарящи на обхвата на подробния устройствен план.
• Други документи, обосноваващи необходимостта от изработването на подробен устройствен план.
• Нотариално заверено копие от пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице.
• Документ за платена такса;
Такса:
2.1.1 За подробни устройствени планове в границите на населените места – 50 лева.
2.1.2 За подробни устройствени планове, с които се предвижда промяна на предназначението на земделска земя – 50 лева  за декар + 50 лева за всеки започнат декар.
Административни срокове:
в едномесечен срок след постъпване на заявлението се изадава мотивирано разрешение или мотивиран отказ от кмета на община Горна Малина.

2.2. Разрешение за изменение на подробен устройствен план - ПЗ, ПР, ПРЗ.
Основание:
ЗУТ, глава седма, раздел IV  „Условия и ред за изменение на устройствени планове” – чл. 134  - 136
Заявява се от: заинтересуваните лица – собственици на поземлени имоти, лицата, на които е учредено право на строеж в чужд имот, лицата, които имат право на строеж по реда на специален закон (чл. 161 ЗУТ), и лицата в полза на които е издадена заповед по чл. 193, ал. 3 и ал. 4 или е учреден сервитут по чл. 64 и § 24 от ПЗР на Закон за енергетиката (чл. 182, ал. 2 ЗУТ)
Необходими приложения към заявлението:
• Копия от документ за собственост;
• Скица с предложение за изменението;
• Опорен план, когато такъв се изисква със заданието за устройствено планиране;
• Актуална извадка от действащ кадастрален и регулационен план отговаряща на обхвата на изменението на подробния устройствен план;
• Скица с предложение за изменение на действащ ПУП (чл. 135, ал. 2 ЗУТ);
• Други документи обосноваващи необходимостта от изработването на подробен устройствен план.
• Нотариално заверено копие от пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице.
• Документ за платена такса;
Такса:
2.2.1 За изменение на подробен устройствен план в границите на населените места – 30 лева.
2.2.2 За изменение на подробен устройствен план  извън границите на населените места – 30 лева за декар + 30 лева за всеки започнат декар.
Административни срокове:
едномесечен срок след постъпване на заявлението се изадава мотивирано разрешение или мотивиран отказ от кмета на община Горна Малина.

2.3. Съгласуване и одобряване на подробен устройствен план и изменение на подробен устройствен план.
Основание:
чл. 128, ал. 7 ЗУТ; чл. 129, ал. 1 и ал. 2 ЗУТ;
Заявява се от: възложителя на подробен устройствен план.
Необходими приложения към заявлението:
• Разрешение за изработване или изменение на подробен устройствен план на кмета на община Горна Малина;
• Задание съгласувано с МОСВ или РИОСВ в зависимост от обхвата на разработката, когато е задължително
• Проект на подробен устройствен план в обхват съгласно изикванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. За подробни устройствени планове извън границите на населените места;
• Заявления и предварителни договори между собствениците на поземлени имоти по реда на чл. 15, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 ЗУТ, ако такива се изискват според предвижданията на подробния устройствен план.
• Съгласувателни писма и становища от териториалните и регионлани администрации за водоснабдяване, канализация и електрозахранване, когато са задължителни.
• Съгласувателни писма и становища от териториалните и регионлани администрации за транспортен достъп, екологична оценка и санитарно - хигиенна оценка, ако са необходими според предвижданията на подробния устройствен план.
• Нотариално заверено копие от пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице.
• Документ за платена такса;
Такса:
2.3.1 За подробни устройствени планове с обхват до 1000 кв. м. в границите на населените места – 100 лева.
2.3.2 За подробни устройствени планове с обхват от 1001 кв. м до 10 000 кв. м. в границите на населените места – 300 лева.
2.3.3 За подробни устройствени планове с обхват над 10 000 кв. м. в границите на населените места –  500 лева.
2.3.4 За подробни устройствени планове с обхват до 1000 кв. м. извън границите на – 300 лева.
2.3.5 За подробни устройствени планове с обхват от 1001 кв. м. до 10 000 кв. м. извън границите на населените места – 500 лева.
2.3.6 За подробни устройствени планове с обхват над 10 000 кв. м. извън границите на населените места – 1000 лева.
2.3.7 За парцеларни планове на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура до 500 м. – 100 лева
2.3.8 За парцеларни планове на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура от 501 м. до 2000 м. – 200 лева
2.3.9 За парцеларни планове на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура от над 2000 м. – 400 лева
Административни срокове:
В едномесечен срок от изтичане на сроковете по съобщаване на проекта за ПУП на заинтересуваните лица подробният подробен устройствен план се разглежда от ОЕСУТ, проекта се одобрява от ОБС и в 14 дневен срок кмета на общината одобрява проекта със заповед.
 
2.4. Разрешение за изработване на план-извадка.
Основание:
ЗУТ, чл. 133;
Заявява се от: заинтересуваните лица.
Необходими приложения към заявлението:
• Документ за платена такса;
• Препис - извлечение от решение на общинския експертен съвет по устройство на територията, с което се приема предварителен проект за ПУП или изменение на ПУП съгласно чл. 133, ал. 2 ЗУТ или мотивирано съгласие на кмета на община Горна Малина съгласно чл. 133, ал. 3 ЗУТ;
Административни срокове:
• в 14-дневен срок след постъпване на заявлението се изадава мотивирано разрешение или мотивиран отказ от кмета на община Горна Малина.
Такса:
• 100 лева.


2.5. Съгласуване и одобряване на план-извадка.
Прилагат се административните процедури, срокове и такси за съгласуване и одобряване на подробен устройствен план и изменение на подробен устройствен план - т.2.3.


2.6. Издаване на виза за проектиране (скица с указан начин на застрояване).
Основание:
ЗУТ, чл. 140;
Заявява се от: заинтересуваните лица.
Необходими приложения към заявлението:
• Актуална скица на поземления имот  издадена от община Горна Малина;
• Документ за собственост на имота или документ за право на строеж в чужд поземлен имот;
• Нотариално заверено пълномощно -  в случаите, когато заявлението се подава от упълномощено лице;
• Нотариално заверено съгласие от заинтересуваните лица – в случаите, когато се допускат намалени отстояния или строителство на калкан между два поземлени имота, непредвидени с ПУП;
• Актуална скица с партида на имот, извадка от Картата на възстановената собственост, заверена от ОС „Земеделие и гори” – в случаите, когато се заявява инвестиционно проектиране и строителство извън строителните граници на населените места.
• Други документи, когато такива са необходими;
• Документ за платена такса;
• Декларация за заитересованите лица по чл. 131 ЗУТ
Такса:
2.6.1 За сгради и обекти на основното застрояване - 30 лева.
2.6.2 За застрояване със сгради и обекти на допълващото застрояване и застрояване с временни строежи - 20 лева.
Административни срокове:
• Визата за проектиране или мотивираният отказ се издава в 14 - дневен срок след постъпване на заявлението от главния архитект на община Горна Малина.
• За строежите по чл. 12, ал. 3, чл. 41, ал. 50, 51, 58, 59, чл. 133, ал. 6 визата се съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ.

ІІІ. Одобряване на инвестиционни проекти. Разрешаване на строителството.
 
3.1. Извършване на оценка за съответствие на инвестиционен проект от ОЕСУТ.
Основание:
ЗУТ, чл. 142, ал. 4 и ал. 6, т. 1;
Заявява се от: собствениците на поземлен имот; лицата, на които е учредено право на строеж в чужд имот; лицата, които имат право на строителство в чужд имот по реда на специален закон;
Необходими приложения към заявлението:
• Копие от документ за собственост или документ за учредедено право на строеж в чужд поземлен имот;
• Издадена виза за проектиране от главния архитект на община Горна Малина, в случаите когато  тя е задължителна;
• Три оригинални копия на инвестиционния проект по всички части, окомплектовани в три класьора, изискващи се за съответния вид и категория на обекта, за които е необходимо:
- отделните части на инвестиционния проект да са взаимно съгласувани;
- проектът по част „Конструктивна” да е съгласуван с лице, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна”;
- проектът по част „Енергийна ефективност” да се придружава от доклад за съответствие от лице, лицензирано по реда на Закона за енергийната ефективност;
- отделните части на инвестиционния проект да са заверени от местните и териториални администрации за съответствие на строежите с изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 ЗУТ, когато това се изисква за съответния вид и категория на строежа;
• Договори с експлоатацинните дружества за начина и условията за присъединяване към общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
• Съгласувателни писма и становища от местните и териториални администрации за съответствие на строежите с изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 ЗУТ;
• Договор за водоползване/водовземане от собствен водоизточник с „Басейнова дирекция” към МОСВ, когато такова се изисква за съответния вид и категория на строежа и за обекти, за които не може да се предвиди водоснабдяване от общите мрежи и съоръжения;
• Договор за заустване на отпадните води във водоприемник - общинска или държавна собственост с „Басейнова дирекция” към МОСВ, когато такова се изисква за съответния вид и категория на строежа и за обекти, за които не може да се предвиди отвеждане на отпадните води в общите мрежи и съоръжения;
• Положително решение по оценка на въздействие върху околната среда, издадено по реда на ЗООС, когато такова е необходимо;
• Други документи и специални разрешителни, когато такива са необходими;
• Документ за платена такса;
Такса:
3.1.1. За обекти от III категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 ЗУТ - 200 лева.
3.1.2. За обекти от IV категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 ЗУТ - 100 лева.
3.1.3. За обекти от V категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 ЗУТ - 50 лева.
3.1.4. За обекти от VI категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 6 ЗУТ, когато за съответния строеж съгласуването на инвестиционен проект е задължително - 20 лева.
Административни срокове:

• В едномесечен срок  от примеането на проекта от експертен съвет, главният архитект на община Горна Малина одобрява инвестиционния проект или издава мотивиран отказ;

3.2. Съгласуване на инвестиционен проект от главния архитект.
Основание:
ЗУТ, чл. 141,чл. 143, чл. 144, чл. 145;
Заявява се от: собствениците на поземлен имот; лицата, на които е учредено право на строеж в чужд имот; лицата, които имат право на строителство в чужд имот по реда на специален закон;
Необходими приложения към заявлението:
• Копие от документ за собственост или документ за учредедено право на строеж в чужд поземлен имот;
• Издадена виза за проектиране от главния архитект на община Горна Малина, в случаите, когато тя е задължителна;
• Три оригинални копия на инвестиционния проект;
• Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект изработен от лицензиран консултант по реда на чл. 142, ал. 6, т. 2 ЗУТ, когато такъв е задължителен за съответната категория на строежа;
• Препис - извлечение от решение на ОЕСУТ с положителна оценка за съответствие на инвестиционния проект, когато за проекта не е съставен комплексен доклад за оценка на съответствието;
• Договори с експлоатацинните дружества за начина и условията за присъединяване към общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
• Съгласувателни писма и становища от местните и териториални администрации за съответствие на строежите с изискванията по чл.169, ал.1 и ал.2 ЗУТ;
• Договор за водоползване/водовземане от собствен водоизточник с „Басейнова дирекция” към МОСВ, когато такова се изисква за съответния вид и категория на строежа и за обекти, за които не може да се предвиди водоснабдяване от общите мрежи и съоръжения;
• Договор за заустване на отпадните води във водоприемник - общинска или държавна собственост с „Басейнова дирекция” към МОСВ, когато такова се изисква за съответния вид и категория на строежа и за обекти, за които не може да се предвиди отвеждане на отпадните води в общите мрежи и съоръжения;
• Положително решение по оценка на въздействие върху околната среда, издадено по реда на ЗООС, когато такова е необходимо;
• Други документи и специални разрешителни, когато такива са необходими;
• Документ за платена такса
Административни срокове:
• В едномесечен срок  от подаване на заявлението за съгласуване на идеен инвестиционен проект главният архитект на община Горна Малина одобрява инвестиционния проект или издава мотивиран отказ;
• В 14 - дневен срок от внасянето на инвестиционен проект със съставен комплексен доклад за оценка на съответствие главният архитект на община Горна Малина съгласува инвестиционния проект или издава мотивиран отказ. В слуачаите, когато заявлението е за едновременно съгласуване и одобряване на инвестиционния проект, общият срок за извършване на двете услуги е 14-дневен;
Такса:
3.2.1. За обекти от I категория съгласно чл. 137, ал. 1, т .1 ЗУТ - 800 лева.
3.2.2. За обекти от II категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 ЗУТ - 500 лева.
3.2.3. За обекти от III категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 ЗУТ - 300 лева.
3.2.4. За обекти от IV категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 ЗУТ - 200 лева.
3.2.5. За обекти от V категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 ЗУТ - 100 лева.
3.2.6. За обекти от VI категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 6 ЗУТ, когато за съответния строеж съгласуването на инвестиционен проект е задължително - 100 лева.

3.3. Одобряване на инвестиционен проект от главния архитект.
Основание:
ЗУТ, чл. 144, чл. 145;
Заявява се от: собствениците на поземлен имот; лицата, на които е учредено право на строеж в чужд имот; лицата, които имат право на строителство в чужд имот по реда на специален закон;
Необходими приложения към заявлението:
• Копие от документ за собственост или документ за учредедено право на строеж в чужд поземлен имот;
• Издадена виза за проектиране от главния архитект на община Горна Малина, в случаите, когато тя е задължителна;
• Три оригинални копия на инвестиционния проект;
• Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект изработен от лицензиран консултант по реда на чл. 142, ал. 6, т. 2 ЗУТ, когато такъв е задължителен за съответната категория на строежа;
• Препис - извлечение от решение на ОЕСУТ с положителна оценка за съответствие на инвестиционния проект, когато за проекта не е съставен комплексен доклад за оценка на съответствието;
• Договори с експлоатацинните дружества за начина и условията за присъединяване към общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
• Съгласувателни писма и становища от местните и териториални администрации за съответствие на строежите с изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 ЗУТ;
• Договор за водоползване/водовземане от собствен водоизточник с „Басейнова дирекция” към МОСВ, когато такова се изисква за съответния вид и категория на строежа и за обекти, за които не може да се предвиди водоснабдяване от общите мрежи и съоръжения;
• Договор за заустване на отпадните води във водоприемник - общинска или държавна собственост с „Басейнова дирекция” към МОСВ, когато такова се изисква за съответния вид и категория на строежа и за обекти, за които не може да се предвиди отвеждане на отпадните води в общите мрежи и съоръжения;
• Положително решение по оценка на въздействие върху околната среда, издадено по реда на ЗООС, когато такова е необходимо;
• Други документи и специални разрешителни, когато такива са необходими;
• Документ за платена такса
Административни срокове:
• В едномесечен срок  от примеането на инвестиционния проект от ОЕСУТ главният архитект на община Горна Малина одобрява инвестиционния проект или издава мотивиран отказ;
• В 14 - дневен срок от внасянето на инвестиционен проект със съставен комплексен доклад за оценка на съответствие главният архитект на община Горна Малина одобрява инвестиционния проект или издава мотивиран отказ;
• Одобрените инвестиционни проекти, за които не е поискано издаване на строително разрешение имат срок на валидност една година от датата на одобряването им съгласно чл. 145, ал. 4 ЗУТ.
Такса:
3.3.1. За обекти от I категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 ЗУТ - 1000 лева.
3.3.2. За обекти от II категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 ЗУТ - 500 лева.
3.3.3. За обекти от III категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 ЗУТ - 300 лева.
3.3.4. За обекти от IV категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 ЗУТ - 200 лева.
3.3.5. За обекти от V категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 ЗУТ - 100 лева.
3.3.6. За обекти от VI категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 6 ЗУТ, когато за съответния строеж съгласуването на инвестиционен проект е задължително - 50 лева.

3.4. Издаване на разрешение за строеж от главния архитект.
Основание:
ЗУТ, чл. 148, ал. 1 и ал. 2;
Заявява се от: собствениците на поземлен имот; лицата, на които е учредено право на строеж в чужд имот; лицата, които имат право на строителство в чужд имот по реда на специален закон;
Необходими приложения към заявлението:
• Разрешение от компетентния общински орган за премахване на дървесна растителност.
• Разрешение от компетентния общински орган за депонирането на строителни отпадъци и земни маси на предвидените за това места и оползотворяването на хумусния слой.
• Документ за платена такса;
Административни срокове:
• В 7 - дневен срок от подаване на заявлението, когато има одобрен инвестиционен проект;
• Едновременно с одобряване на инвестиционния проект, когато е заявено одобряването на инвестиционен проект и издаване на разрешението за строеж;
Такса:
3.4.1.
За обекти от I категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, ЗУТ:
3.4.1.1.
за инфраструктурни обекти, за строежи, необходими за предпазване и защита на населението и възстановяване на районите от бедствия и аварии, за строежи свързани с отстраняването на екологични щети – безвъзмездно.
3.4.1.2. за производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други на металургичната и химическата промишленост – 0.1 лева/кв. м. върху разгънатата застроена площ на сградите и съоръженията, както и върху производствените площадки в имота;
3.4.1.3. за производствени предприятия с капацитет над 500 работни места, за които се изисква ОВОС – 0.5 лева/кв. м. върху разгънатата застроена площ на сградите и съоръженията, както и върху производствените и складови площадки в имота;
3.4.1.4. за всички останали обекти от първа категория съгласно ЗУТ – 0.5 лева/кв. м. от площта на имота или сервитута на съоръженията и устройствата към тях.
3.4.2. За обекти от II категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 ЗУТ:
3.4.2.1.
за разпределителни проводи, съоръжения и устройства към тях в областта на водоснабдяването и канализацията – 0.2 лева/кв. м. върху сервитута на трасето, съоръженията и устройствата към тях.
3.4.2.2. за разпределителни проводи, съоръжения и устройства към тях в областта на електроснабдяването – 0.2 лева/кв. м. върху сервитута на трасето, съоръженията и устройствата към тях.
3.4.2.3. за разпределителни проводи, съоръжения и устройства към тях в областта на газоснабдяването, топлоснабдяването и други дейности – 0.2 лев/кв. м. върху сервитута на трасето, съоръженията и устройствата към тях.
3.4.2.4. за сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители – 0.5 лева/кв. м. върху разгънатата застроена площ на сградите и съоръженията в имота;
3.4.2.5. за поизводствени сгради с капацитет от 200 до 500 работни места и съоръженията към тях производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други на металургичната и химическата промишленост – 1 лев/кв. м. върху разгънатата застроена площ на сградите и съоръженията в имота, както и върху производствените площадки в имота;
3.4.2.6. за всички останали обекти от втора категория съгласно ЗУТ – 0.2 лева/кв. м. от площта на имота или сервитута на съоръженията и устройствата към тях;
3.4.2.7. за сгради и съоръжения на мини, рудници и кариери - 2 лв. върху площа на имота;
3.4.2.8. за електрически централи и топлоцентрали с мощност от 25 до 100 мегавата.
3.4.3. За обекти от III категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 ЗУТ:
3.4.3.1.
общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа III и IV клас и съоръженията към тях – безвъзмездно;
3.4.3.2. елементи на техническата инфраструктура, хидротехнически, хидромелиоративни и други мрежи, съоръжения и инсталации, непопадащи в I или II категория, в границите на населените места – 0.2 лева/кв. м. върху сервитута на трасето, съоръженията и устройствата към тях;
3.4.3.3. елементи на техническата инфраструктура, хидротехнически, хидромелиоративни и други мрежи, съоръжения и инсталации, непопадащи в I или II категория, извън границите на населените места – 0.2 лева/кв. м. върху сервитута на трасето, съоръженията и устройствата към тях;
3.4.3.4. сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 5000 кв. м. или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители – 0.2 лева/кв. м. върху разгънатата застроена площ на сградите и съоръженията към тях;
3.4.3.5. производствени сгради с капацитет от 100 до 200 работни места и съоръженията към тях, електрически централи и топлоцентрали с мощност от 25 до 100 мегавата – 0.2 лева/кв. м. върху разгънатата застроена площ на сградите и съоръженията към тях, както и върху производствените и складови площадки в имота;
3.4.3.6. производствени сгради с капацитет от 100 до 200 работни места и съоръженията към тях, за които които не се изисква ОВОС – 1 лев/кв. м. върху разгънатата застроена площ на сградите и съоръженията към тях, както и върху производствените и складови площадки в имота;
3.4.3.7. електрически централи и топлоцентрали с мощност до 25 мегавата от възобновяеми ресурси – 0.2 лева/кв. м. върху площта на имота;
3.4.3.8. електрически централи и топлоцентрали с мощност до 25 мегавата от невъзобновяеми ресурси – 0.5 лева/кв. м. върху площта на имота;
3.4.3.9. паркове и градини с площ над 1 хектар – без такса;
3.4.3.10. електронни съобщителни мрежи и съоръжения изграждани от магистрален тип на национално ниво – 0.2 лева/м. върху дължината на трасето;
3.4.3.11. за всички останали обекти от трета категория съгласно ЗУТ – 0.5 лева/кв. м. от площта на имота или сервитута на съоръженията и устройствата към тях.
3.4.4. За обекти от IV категория съгласно чл. 137, ал. 1, т .4 ЗУТ:
3.4.4.1.
частни пътища и улици – 1 лев/кв. м. върху площта на пътищата и улиците;
3.4.4.2. улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях – безвъзмездно;
3.4.4.3. в границите на населените места: жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м. или с капацитет от 100 до 200 места за посетители – 0.5 лева/кв. м. върху разгънатата застроена площ на сградите и съоръженията към тях;
3.4.4.4. извън границите на населените места: жилищни и смесени сград

Новини