Решение № 149 по протокол № 9 от 14.12.2018 г.

фев 15, 2019

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №9  от 14.12.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение 61.00-82/2018  г. от инж.Ангел Жиланов -кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 12  и и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 10  от Закона за общинската собственост с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  , Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 149

 

Да се допълни Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2018 г. на община Горна Малина, като в раздел А „От управление на имоти общинска собственост през 2018 г. по чл. 8, ал. 9, т. 2 от  Закона за общинската собственост” към Приложение № 4 “Описание на имоти общинска собственост – земеделска обработваема земя, които Община Горна Малина има намерение да отдава под наем през 2018 г./ чл. 9, ал.2, т. 2 от Закона за общинската собственост по §24-06 от ЕБК/ в частта си за с.Байлово бъде включен поземлен имот №122002, с ЕКАТЕ 02258, с площ от 2,232 дка, в местността „Край село”, с начен на трайно ползване „нива”, Х категория, видно от Атк за общинска собственост №3371 от 30.08.2018 г., вписан в книгите за вписване от 04.09.2018 г., том VII, при Агенцията по вписвания-Служба по вписвания гр.Елин Пелин .

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 10.01.2019 г.

Връща

Новини