Решение № 139 по протокол № 8 от 12.10.2018 г.

ное 12, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8 от 12.10.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По втора точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение № 61.00-78/09.10.2018 г. от инж.Ангел Жиланов -кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по финанси данъчна политика и бюджет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6  и чл.27, ал.4 и ал.5 и чл.44 ал.1 т.5от ЗМСМА,; чл.124 от ЗПФ, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  1 - отсъстващ, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 139

 

      Общински съвет одобрява актуализация и вътрешни компенсирани промени по бюджета на капиталовите разходи, както следва :

  1. В § 5100 – собствени средства

1.1   Обект „Рехабилитация на улици във всички населени места на обшината ”

Било 114 000 лв – става – 75 000   лв – разлика /-/ 39 000 лв

1.2   Обект „Ремонт на общинска сграда – Ритуален дом с.Горна Малина”

Било – 0  лв – става – 3 863  лв – разлика /+/ 3 863 лв

 

  1. В § 5100 –  целеви средства

1.4   Обект „Рехабилитация на улици във всички населени места на обшината ”

Било – 243 000 лв – става –  282 000  лв – разлика /+/  39 000 лв

1.5   Обект „Ремонт на В и К мрежа по населени места”

Било – 35 000   лв – става 0  лв – разлика /-/  35 000 лв

 

  1. В § 5200 –  целеви средства

            3.1  §5203 обект Доставка и монтаж на 1 бр климатик за ДГ Вяра , Надежда и Любов – филиал Долно Камарци и 2 бр вентилатори за физкултурен салон при СУ Христо Ботев Горна Малина”

Било – 4 000 лв – става – 0  лв – разлика /-/ 4 000 лв

 

  1. В § 5200 –  собствени  средства

4.1   §5203 обект Доставка и монтаж на 1 бр климатик за ДГ Вяра , Надежда и Любов – филиал Долно Камарци и 2 бр вентилатори за физкултурен салон при СУ Христо Ботев Горна Малина”

Било 0 лв – става – 6 998 лв – разлика  /+/  6 998 лв

4.2.  Обект „Създаване на горски култури

Било 19 624 лв – става – 47 763  лв – разлика  /+/  28 139 лв

 

 След актуализацията  общата част на капиталовите разходи за 2018 г е както следва:

 

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

 

Решението е влязло в законна сила на 08.11.2018 г.

Подпис:

 

Връща

Новини