Решение № 117 по протокол № 7 от 12.09.2018 г.

ное 12, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 7 от 12.09.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение 94.Н-7/5//2018 г. от инж.Ангел Жиланов -кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 8  и и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, вр. чл.8, ал.1 и ал.9, т.4 и чл.34, ал.1 от Закона за общинската собственост, с 11 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  2-ма - отсъстват, Общинският съвет прие:

РЕШЕНИЕ № 117

 

  1. 1.        Дава съгласие община Горна Малина да придобие безвъзмездно чрез дарение в собственост поземлен имот № 024092, м. „Реката“ в землището на с. Долна Малина, община Горна Малина с площ от 0.346 дка, представляващ задънена улица с о.т. 110а - о.т. 110б, съгласно действащия Подробен устройствен план, собственост на Юлия Миленова Шаламанова, Милена Тодорова Карамфилова, Христо Димитров Карамфилов и Цонко Деков Цонев;
  2. 2.        Упълномощава Кмета на община Горна Малина да извърши необходимите последващи действия;
  3. 3.        Определя срок за изпълнение до 28.12.2018 г.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

X

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

отсъства

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

                                                                                                                      Решението е влязло

                                                                                                                      в законна сила на

                                                                                                                      23.10.2018 г.

                                                                                                                                 подпис:

 

Връща

Новини