Решение № 109 по протокол № 6 от 31.07.2018 г.

ное 12, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №6  от 31.07.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По трета точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение вх№.67.00-29/1//04.07.2018 г. от инж.Ангел Жиланов-кмет на община Горна Малина и становище  на постоянната комисия по образование, култура и вероизповедание, и проведеното гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от ЗМСМА и за изпълнение на Общинския годишен план за младежта 2018,  дейности, насочени към подкрепа на младежите за успешната им трудова и житейска реализация, чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища, с 8 гласа - за, против - няма,3- ма въздържали се - няма, 2 ма-отсъстващи , Общински съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ №109

 

  1. 1.      Общински съвет Горна Малина отпуска сумата от 5000 лв. (Пет хиляди лева),  разпределена  по 500 (петстотин) лева на  следните младежи, завършили единадесети клас в СУ „Христо Ботев”, Горна Малина с отличен успех учебната 2017/2018 г.:

-          Теодора Георгиева Темелкова – Долна Малина;

-          Цветелина Йорданова Йорданова – Чеканчево;

-          Евелина Евтимова Василева – Горна Малина;

-          Стефан Илиев Калчев – Априлово;

-          Силвия Радославова Райчева – Горна Малина;

-          Лилия Тодорова Георгиева – Белопопци;

-          Александра Григорова Стоянова – Белопопци;

-          Теодора Валериева Веселинова – Белопопци;

-          Цветелин Иванов Спасов – Долна Малина;

-          Снежана Велинова Петкова – Горна Малина.

  1. Сумата от 5000 лв. е за подпомагане включването на посочените младежи в шофьорски курс за придобиване на категория „В”.
  2. В срок до 28 януари, 2019 г. – край  на настоящата бюджетна година в община Горна Малина, всеки младеж да представи свидетелство за управление на МПС.
  3. Непредставилите документ за управление на МПС в посочения в т. 3 срок се задължават да върнат получената сума от 500 лв.

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

 

 

Х

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

 

 

Х

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

отсъства

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

 

 

Х

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в законна сила на 21.08.2018 г.

                                               подпис:

Връща

Новини