Решение № 65 по протокол № 4 от 31.05.2018 г.

юли 9, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №4  от 31.05.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното предложение 94.К-4/2//28.05.2018 г.  от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване на чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма,  1 - отсъства, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ №65

 

Общински съвет Горна Малина дава съгласие да се допълни Програмата за управление и разпореждане с имотите частна общинска собственост през 2018 г. на община Горна Малина като в раздел А „От управление на имоти общинска собственост по чл. 8, ал. 9 , т. 2 от Закона за общинската собственост”, приложение 4б „Описание за общинските имоти, които общината има намерение да предложи за отдаване под наем през 2018 год.” частта си за с.Горна Малина , да бъде включен отдаване под наем ,магазин с обща застроена площ  от  57 кв.м. , находящ се в едноетажна масивна сграда със застроена площ от 362 кв.м., разположена в УПИ VI-обществено обслужване ,  кв.37 ,  с площ от 1155 кв.м.,  видно от АОС № 1343 от 15.10.2010 г. вписан в актовите книги за вписване от 18.10.2010 г. том VI , №114 при Агенцията по вписванията –Служба по вписванията гр.Елин Пелин .

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

отсъства

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е влязло в

законна сила на 26.06.2018 г.

                                                                                             подпис:

Връща

Новини