Решение № 160

авг 6, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 7  от 06.08.2015  г.
на ОбС Горна Малина 

 

По  първа   точка  от  дневния  ред:

 

След направените предложения, станалите разисквания и проведено гласуване, и на основание чл. 24, ал. 1 вр. чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал.2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3, изречение първо и ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 3 вр. ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет прие:

 

РЕШЕНИЕ № 160

 

Създава временна комисия, която да организира и проведе избора за председател на ОбС в състав:

Председател  –          Йоана Добрева

Членове:                    Цветанка Иванова

                                   Гергана Стоянова

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини