Решение № 2 по протокол № 1 от 26.01.2018 г.

мар 15, 2018

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол №1  от 26.01.2018 г.
на ОбС Горна Малина
            По първа точка от дневния ред
……………………………………………………………………………………………

След направеното № 94.Л-64/2//23.01.2018 г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост вр. чл. 18, ал. 3, т. 1-т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на община Горна Малина, с 12 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, 1-отсъстващ,  Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 2

  1. 1.      Общински съвет Горна Малина дава съгласие да бъде продължен срока на договор № 22/15.04.2015 г., изменен с Анекси № 1 и 2, сключени с Любомира Стаменова Иванова с ЕГН: 6911056392, с адрес по лична карта: гр. София, община Столична, ж. к. „Хаджи Димитър“ бл. 200, вх. „В“, ет. 6, ап. 57 за отдаване под наем на земеделски имоти - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Стъргел, за срок до 7 (седем) стопански години при годишна наемна  цена в размер на: 138,79 лв. (сто тридесет и осем лева и седемдесет и девет стотинки) без ДДС.
  2. 2.      Упълномощава кмета на общината да сключи анекс към горецитирания договор за отдаване под наем при условията на т. 1 от настоящето решение.

 

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

отсъства

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Решението е върнато като незаконосъобразно

 със заповед №ОС-2/20.02.2018 г. на областна

 администрация Софийска област

Връща

Новини