Решение № 142

юли 2, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 02.07.2015  г.
на ОбС Горна Малина 

    

 

    По  четвърта   точка  от  дневния  ред:

След разглеждането на писмо № 285/22.04.2015г. от д-р Мая Луканова - управител на МБАЛ ЕООД гр. Елин Пелин, станалите разисквания, становище  на постоянната комисия по социални и младежки дейности, здравеопазване, спорт и туризъм и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с 13 гласа – за, против – няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е № 142

 

Общинският съвет възлага на г-н Георги Чолаков – зам. - председател на ОбС, да направи отговор на писмото, като поиска от ръководството на МБАЛ Елин Пелин да уточнят за каква сума става въпрос и след това, ако е по възможностите на общината, да се гласува.

поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ГОРАНОВ

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

Х

 

 

4

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

Х

 

 

5

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

6

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

Х

 

 

7

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

10

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

11

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

12

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

Х

 

 

13

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

Х

 

 

 

        

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини