Решение № 130

юли 2, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 02.07.2015  г.
на ОбС Горна Малина 

                                                                               

 

 

  

 

    По  трета   точка  от  дневния  ред:

 

След направеното предложение № 26.00-318(1)/26.06.2015г. от инж. Емил Найденов - кмет на Община Горна Малина, станалите разисквания, становище  на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 7, ал. 2, изречение второ,  чл. 8 ал. 1, ал. 2 и ал. 10 от Закона за общинската собственост вр. чл. 281а, ал. 1, т. 2, предложение първо от Закона за електронните съобщения и чл. 4, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на община Горна Малина, приета с решение № 126 по протокол № 10 от 26.11.2008 г., изменена и допълнена с решение № 78 по протокол № 2 от 09.04.2014 г. на ОбС Горна Малина, с 12 гласа – за, против – няма, въздържали се – няма,  1 – отсъства, Общинският съвет прие:

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 130

 

 

 

         1. Допълва програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015 г., като в Приложение № 11 – Описание на  имотите, върху които общината има намерение да учреди вещни права през 2015 г., бъдат включени 500.00 кв. м от поземлен имот № 059005, находящ се в местността „Опор“ в землището на с. Макоцево, Община Горна Малина  с координати съгласно приложената скица  - за разполагане на  ново телекомуникационно оборудване - съгласно акт за публична общинска собственост № 2198/15.12.2014 г., вписан в книгите по вписване от 20.01.2015 г., том ­ІІ, № 39.

          2. Дава съгласие „Мобилтел“ ЕАД да бъде възложител на ПУП-ПЗ и ПП изцяло за негова сметка.

 

 

поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ГОРАНОВ

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

Х

 

 

4

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

Х

 

 

5

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

6

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

Х

 

 

7

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

10

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

11

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

 

 

12

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

Х

 

 

13

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

Х

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини