Решение № 129

юли 2, 2015

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от
протокол № 6  от 02.07.2015  г.
на ОбС Горна Малина 

                                                                               

 

 

 

    По  трета   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение от г-н Кирил Николов – общински съветник по предложение № 61.00-59/29.06.2015 г. от инж. Емил Найденов - кмет на Община Горна Малина, станалите разисквания, становище  на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 53 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Горна Малина вр. решение № 103 по протокол № 4/04.05.2015 г. на ОбС Горна Малина, с 10 гласа – за, против – няма, въздържали се – 3-ма, Общинският съвет прие:

 

Р Е Ш Е Н И Е № 129

 

1.Определя пазарна цена в размер на 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева) с ДДС за УПИ VІІІ-общ.,  кв. 43 по регулационния план на с. Байлово, незастроен, одобрен със заповед № АБ-471/30.12.1982г., актуван с акт за частна общинска собственост № 2213/24.03.2015 г., целият с площ от 915 кв. м.

2.Упълномощава кмета на Община Горна Малина да извърши процедура за продажба чрез търг с явно наддаване и да сключи договор със спечелилия търга участник.

 

поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ГОРАНОВ

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

Х

 

 

4

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

 

 

Х

5

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

6

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

Х

 

 

7

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

 

 

Х

9

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

 

 

Х

10

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

11

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

12

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

Х

 

 

13

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

Х

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини