Решение № 195

юни 9, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 11.09.2015  г.
                                                                                              на ОбС Горна Малина

По  четвърта  точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение №61.00-75/26.08.15 г.  от кмета на община Горна Малина инж. Емил Найденов, станалите разисквания, становище на постоянната комисия потериториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3 – 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 вр. чл. 7, ал. 2 и ал. 4 вр. чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 25 ал. 1 вр. § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползването на земеделски земи (обн. ДВ бр. 62/2010 г.), със 7 гласа – за, въздържали се - няма, против – няма, отсъстват – 5-ма,  Общинският съвет прие:

 РЕШЕНИЕ № 195

 Не предоставя за възстановяване на наследниците на Никола Стоянов Иванов поземлени имоти № №

 1. 001060 с площ 1.800дка. находящ се  в землището на с.Стъргел, община Горна Малина

получен при геодезическо заснемане от имот № 001057 с площ от 35.325дка., собственост на община Горна Малина, придобит с прехвърляне на собствеността на земите по чл.19 от ЗСПЗЗ с протоколно решение №2/11.12.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 ЗСПЗЗ и заповед № 623/16.12.2008г. на директора на ОД”Земеделие” София област.

2.  010034 с площ 2.813дка. находящ се  в землището на с.Долно Камарци, община Горна Малина получен при геодезическо заснемане от имот № 010011 с площ от 10.313дка., собственост на община Горна Малина, придобит с прехвърляне на собствеността на земите по чл.19 от ЗСПЗЗ с протоколно решение №2/11.12.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 ЗСПЗЗ и заповед № 623/16.12.2008г. на директора на ОД”Земеделие” София област

3. 008062 с площ 5.085дка. находящ се  в землището на с.Долно Камарци, община Горна Малина получен при геодезическо заснемане от имот № 008061 с площ от 18.212дка., собственост на община Горна Малина, придобит с прехвърляне на собствеността на земите по чл.19 от ЗСПЗЗ с протоколно решение №2/11.12.2008г. на комисията по чл.19, ал.2 ЗСПЗЗ и заповед № 623/16.12.2008г. на директора на ОД”Земеделие” София област

 

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник,

име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

отсъства

 

 

2

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

за

 

 

3

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

за

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

отсъства

 

 

5

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

за

 

 

6

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

за

 

 

7

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

за

 

 

8

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

за

 

 

9

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

отсъства

 

 

10

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

отсъства

-

-

11

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

отсъства

 

 

12

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

за

 

 

 ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Вярно с оригинала при ОбС Горна Малина:..........................

                                                                                 /подпис/

Връща

Новини