Решение № 132

юни 1, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
Препис-извлечение  от
протокол № 9  от 27.04.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  трета точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 94.Л-12/3/07.04.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 6 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

РЕШЕНИЕ № 132

         Да бъде отдаден на ЕТ „Здраве – д-р Лиляна Ангелова Стоянова“, ЕГН: 5809296273, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж. к. „Мусагеница“, бл. 89, вх. 9, ет. 6, ап. 163 под наем за срок от 10 години без търг или конкурс за здравни дейности за задоволяване на нуждите на населението на община Горна Малина от лекарска помощ,  лекарски кабинет с площ от 35.00 кв. м, заедно с ½ чакалня, манипулационна и санитарен възел, находящи се в сградата на „Здравна служба“ с. Горна Малина, с акт за публична общинска собственост № 32/08.10.1998 г.

Определя наемна цена на месец в размер на 37.80 лв. (тридесет и седем лева и осемдесет стотинки) с ДДС.

Цената е формирана по следната формула: 35.00 кв. м площ х 0.60 лв./кв. м (месечен наем за индивидуална лекарска практика и лекарска практика, регистрирана по ЗЛЗ на основен кабинет за 1 кв. м) х 1.5 (коефициент за площ  от 21 кв. м. до 40 кв. м)х 20 % ДДС = 37.80 лв. с ДДС на месец, съгласно Тарифа за отдаване под наем  на общинска собственост, приета с Решение № 36 по Протокол № 3 от 22.12.2011г. на ОбС.

Упълномощава кмета на община Горна Малина да сключи договор за наем при условията, описани по-горе.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини