Решение № 105

май 13, 2016

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА
 
Препис-извлечение  от
протокол № 8  от 25.03.2016г.
на ОбС Горна Малина
            ……………………………………………………………………………………………

По  втора   точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение № 61.00-45/17.03.2016г. от инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и проведено гласуване и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3-5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 89 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, с 13 гласа - за, против - няма, въздържали се - няма, Общинският съвет прие

 РЕШЕНИЕ № 105

Дейностите по проект „Реставрация и консервация на сградата и подобряване на прилежащото пространство  на църква „Св. Димитър Солунски“,  в УПИ IХ-площад, църква и паметник, кв. 21 по регулационния план на с. Макоцево, община Горна Малина”отговарят на приоритетите на общинския план за развитие 2014 - 2020 г. – Приоритет 3 „Развитие на туризма. Развитие на местните културни и туристически обекти, както и на зоните за отдих, спорт и развлечения. Развитие на екологичен, селски, културен и спортен туризъм“, мерки 3.1. „Провеждане на политики за стимулиране на развитието на туристическия бизнес“ и 3.2.  „Развитие на  форми на специализирания туризъм с цел неговото устойчиво развитие (културно-исторически, селски, ловен, риболовен, екотуризъм, спортен/оздравителен и др.)“ и Приоритет 10 „Инвестиции в човешкия капитал и развиване на допълнителни възможности за социални и културни услуги”, мярка 10.3 „Поддържане и развиване на културния и духовен живот в общината”.

Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник

Име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

АНКА КРЪСТАНОВА НЕНОВА

Х

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

Х

 

 

3

ДАНИЕЛ ЧАВДАРОВ ГЕОРГИЕВ

Х

 

 

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

Х

 

 

5

ЕМИЛ ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ

Х

 

 

6

ЗДРАВКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

Х

 

 

7

ИВАЙЛО МИТКОВ ИЛИЕВ

Х

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

Х

 

 

9

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

Х

 

 

10

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

Х

 

 

11

ЙОРДАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

Х

 

 

12

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Х

 

 

13

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

Х

 

 

Връща

Новини