Решение № 100

май 4, 2015


 


ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ   ГОРНА  МАЛИНА

 

Препис-извлечение  от

протокол № 4 от 04.05.2015  г.

на ОбС Горна Малина 

                                                                               

 

    По  втора  точка  от  дневния  ред:

След направеното предложение от г-жа Иванка Младенова – общински съветник по молба №94.Р-12/23.04.2015 г. от Радослава Георгиева Найденова от с. Негушево, станалите разисквания, становище на постоянната комисия по териториално устройство, общинска собственост и евроинтеграция и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, предложение четвърто и чл. 27, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 74, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет от общински съвет Горна Малина с решение № 53 по протокол № 3/22.12.2011 г., изменен с решение № 102 по протокол № 4/13.02.2012 г., с 10 гласа - за,  против - няма, 3 гласа-въздържали се - няма, Общински съвет Горна Малина прие:

 

РЕШЕНИЕ № 100

 

Отлага разглеждането и вземането на решение по същество по молба №94.Р-12/23.04.2015 г. от Радослава Георгиева Найденова от с. Негушево относно настаняване и отглеждане на животни до изясняване на обстоятелствата.

 

 Поименно гласуване:

№ по ред

Общински съветник,

име, презиме и фамилия

за

против

въздържал се

1

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ГОРАНОВ

за

 

 

2

ВЕЛИЧКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

за

 

 

3

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ

за

 

 

4

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА СТОЯНОВА

за

 

 

5

ДИМИТЪР НИКОЛОВ НАРЛИЙСКИ

 

 

въздържал се

6

ИВАН МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

за

 

 

7

ИВАНКА МЛАДЕНОВА МЛАДЕНОВА

за

 

 

8

ИВАН НИКОЛОВ НИКОВ

за

 

 

9

ЙОАНА СТОИЛОВА ДОБРЕВА

за

 

 

10

КИРИЛ АТАНАСОВ НИКОЛОВ

 

 

въздържал се

11

НИКОЛАЙ АТАНАСОВ СТОИЛОВ

за

 

 

12

РУМЕН АНГЕЛОВ ПЕТКОВ

 

 

въздържал се

13

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

за

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК: /П/                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

Връща

Новини