Наредби

Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги 
– План сметка
– Приложения

Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Горна Малина

Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Горна Малина

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Горна Малина

Наредба за регистрацията, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Горна Малина

Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


Наредба за гробищните паркове на територията на община Горна Малина


Наредба за управление на общинските пътища


Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Горна Малина
– Регистър на общинските детски градини в община Горна Малина
– Регистър на общинските центрове за подкрепа за личностно развитие в община Горна Малина


Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища


Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и на деца, подлежащи на задължително предучилищно образование в общинските детски градини и училища на територията на община Горна Малина в сила от 24.01.2018 г.


Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Горна МалинаОТМЕНЕНИ НАРЕДБИ

Наредба за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община Горна Малина

Наредба за гробищните паркове на територията на община Горна Малина