Бланки и заявления

Заявление за извършване на оценка за съответствие на проекти от ОЕСУТ – изтегли

Искане за издаване на копия /преписи/ от документи по ЗУТизтегли

Заявление за предоставяне на допълнителни документи – изтегли

Заявление за издаване на скица-виза проектиране – изтегли

Заявление за издаване на удостоверение за административен адрес на урегулиран поземлен имот – изтегли

Декларация за търпимост – изтегли

Заявление издаване на удостоверение за търпимост на строеж – изтегли

Заявление за одобряване на ПУСО и ПБЗ – изтегли

Заявление за издаване на скица на недвижим имот – изтегли

Заявление за презаверка на скица на недвижим имот – изтегли

Заявление за за проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването – изтегли

Заявление за осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа – изтегли

Заявление за издаване на удостоверение факти и/или обстоятелства
във връзка с устройство на територията – изтегли

Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот – изтегли

Заявление за регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видове строежи от IV и V категория – изтегли

Уведомление за заверка на заповедна книга – изтегли