Бланки и заявления

Заявление за издаване на скица-виза за проектиране – изтегли

Заявление за извършване на оценка за съответствие на проекти от ОЕСУТ – изтегли

Искане за издаване на копия /преписи/ от документи по ЗУТизтегли

Заявление за предоставяне на допълнителни документи – изтегли

Заявление за издаване на удостоверение за административен адрес на урегулиран поземлен имот – изтегли

Декларация за търпимост – изтегли

Заявление за одобряване на ПУСО и ПБЗ – изтегли

Заявление за презаверка на скица на недвижим имот – изтегли

Заявление за за проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването – изтегли

Заявление за осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа – изтегли

Заявление за регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видове строежи от IV и V категория – изтегли

Уведомление за заверка на заповедна книга – изтегли

2117_Заявление-одобряване на ПУП

2119_Заявление-факт и обстоятелство

2120_Заявление-промени в разписен списък

2110_Заявление-заверка на документи по ГС за чужбина

2112_Заявление-разрешение за строеж

2082_Заявление-идентичност

2084_Заявление-търпимост

2094_Протокол за устно заявяване

2072_Протокол за устно заявяване

2071_Заявление-декларирани данни

2068_Заявление-превоз на добита дървесина

2054_Заявление-одобряване и съгласуване на проекти за разрешение за строеж

2027_Заявление-издаване на скица

2015_Протокол за устно заявяване

2012_Заявление-карта синя зона

2000_Заявление-издаване на многоезичен акт по гражданско състояние