Местни данъци и такси

ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ С ПИН КОД


ОБРАЗЦИ
– Декларация по чл.14, ал.1, ал.4, ал.5, ал.6 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
– Искане за издаване на вид документ
Декларация за освобождаване от такса смет
– Искане за данъчна оценка


БАНКОВА СМЕТКА:
БАНКА: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN: BG29UNCR96608411292011
BIC CODE: UNCRBGSF


КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ ЗА СМЕТКИ 7311
Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници 44 14 00
Данък върху недвижимите имоти 44 21 00
Данък върху наследствата 44 22 00
Данък върху превозните средства 44 23 00
Такси за битови отпадъци 44 24 00
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин 44 25 00
Туристически данък 44 28 00
Приходи от наеми на имущество 44 41 00
Приходи от наеми на земя 44 42 00
Такси за технически услуги 44 80 01
Такси за административни услуги 44 80 07