ЕкологияЗаповед определяща услугите по чл.62 от Закона за местните данъци и такси, които ще се извършват на територията на община Горна Малина през 2020 г.:
  • Сметосъбиране и сметоизвозване;
  • Обезвреждане на битови отпадъци в депо;
  • Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

Заповед 292/2019 г. – виж тук

Заповед 262/2018 г. – виж тук