Демографски данни

Населението на община Горна Малина към 20.02.2020 г. по данни на ЕСГРАОН е общо 6 612.

 Таблица на населението по постоянен и настоящ адрес

Населено място

С настоящ адрес

С постоянен адрес
Априлово

1064

980

Байлово

344

225

Белопопци

695

583

Гайтанево

200

133

Горна Малина

1533

1304

Горно Камарци

341

210

Долна Малина

340

282

Долно Камарци

424

350

Макоцево

358

123

Негушево

207

123

Осойца

275

155

Саранци

277

203

Стъргел

257

200

Чеканчево

297

245

В населените места с население под 500 жители, по – голямата част от тях са до 60 години. Единствената възможност за развитието им остават специални програми за преразпределение на собствеността върху имотите.

В общината живее ромско население, което за разлика от други общини и региони в страната, в преобладаващата си част работи. Малко от тях са регистрирани в бюрото по труда.

 На практика човешкият ресурс на общината се разпилява и трудно могат да бъдат прогнозирани неговите параметри. С привличането на инвеститори ще се увеличи броят на работните места. В обратния случай селата все повече ще обезлюдяват.
Анализ сектор “Човешки ресурси”
 Силни страни
Слаби страни 
· Възможност за използване образователния ресурс на София.
· Сравнително по-ниско ниво на безработица в сравнение с останалите региони на страната.
· Малки на брой малцинствени групи с възможност за интегриране.
· Сравнително добре развита инженерна инфраструктура.
· Наличие на културни паметници и традиции, специфични за този район на страната.
· Тенденция за насочване на човешкия ресурс към реализация в столицата.
· Сравнително висок процент на населението с ниско образователно ниво.
· Висок процент на населени места с население под 500 човека с тенденция за прогресивно намаляване.
· Липса на изградена база за привличане на туристи и развитие на туризма.
 Възможности  Заплахи
· Човешкият ресурс в общината позволява дефинирането на политика за развитие в тази област.
· Преориентиране на профила на професионалната подготовка в училищата може да се осъществи с малки инвестиции и да се използва близостта до образователната мрежа на гр. София.

· Постепенно ориентиране на човешкия ресурс към реализация в столицата.
· Продължаване тенденцията за намаляване на населението на общината.
· Намаляване образователното равнище на населението.