Работни срещи с родителите медиатори в „Училище за успех”

От  22 до 25 януари, 2019 г. в СУ „Христо Ботев” – Горна Малина се проведоха четири работни срещи на представители на партньорите по проекта “Училище за успех – Модел на образователна интеграция, основан на силните страни” – Фондация ИСУО, СУ – Горна Малина и Община Горна Малина с тримата родители медиатори.

В Програмата на срещите бяха включени темите:

–         Представяне на Проект „Училище за успех“ – информационни материали, партньори, екип, родители медиатори и обхват на проекта;

–         Дейности с учениците – допълнителни занимания за учениците в образователен риск и участие в клубове за развитие на силните страни на учениците;

–         Текущите резултати на учениците включени в проекта;

–         Ролята на медиаторите;

–         Запознаване с регистъра на учениците в образователен риск, с индивидуалните планове за участието им в проекта;

–         Запознаване с целите и методите на психологическото консултиране;

–         Методи на работа с родителите и обхват на дейността на медиаторите – проследяване на постиженията, общуване с връстници, подкрепа при специфични ситуации;

–         Координация в работата на медиаторите и екипа по проекта;

–         Възможност за по-активно участие в дейността на училището

 Проект  “Училище за успех – Модел на образователна интеграция, основан на силните страни”, договор №  BG05M2OP001-3.002-0336 е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.