Агенция по заетостта обявява конкурс за свободно работно място

Агенция по заетостта обявява конкурс за длъжността: „Главен експерт”, филиал „Елин Пелин”, отдел „Посреднически услуги” на Дирекция „Бюро по труда” Ихтиман – 1 позиция

 Изисквания:

– образование – висше;

– образователно-квалификационна степен – “бакалавър”

– професионален опит – минимум 2 години в областите: информиране и консултиране на клиенти, участие в реализацията на програми и проекти; изготвяне на различни видове документи и информационно – аналитични материали;

– или ранг IV младши;

– знания в областта на: нормативните и поднормативни актове, свързани с труда и трудовите правоотношения, пазара на труда и безработицата, дейността на Агенцията по заетостта и ДБТ – придобити в образованието, допълнителната квалификация или професионалния опит;

– комуникативност, умения за общуване, работа в екип; добри умения за работа с компютър, придобити като професионален опит.

Длъжността се заема по служебно правоотношение. За целта кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7, ал. ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител.

Информация за длъжността “Главен експерт”, филиал „Елин Пелин”, отдел „ПУ” на Дирекция „БТ” Ихтиман: Основните функции на длъжността “Главен експерт” са свързани с предоставяне на посреднически услуги на търсещите работа лица и работодателите, информиране за свободни работни места, действащите програми и мерки за заетост и обучение и за възможностите за професионална квалификация, изготвяне на информационни материали и периодични справки по предмета на дейност.

Основна месечна заплата за длъжността се определя от 605 лв. до 893 лв.

Провеждане на конкурса: по документи, чрез тест и интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

– Заявление за участие в конкурса – по образец – /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/

– Декларация от лицето чл. 17, ал. 2 т. 1 на НПКДС/

– Ксерокопия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

– Ксерокопия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобит ранг по Закона за държавния служител при наличие на такъв;

– Автобиография.

Контакти: Кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за участие в конкурса на адрес: Дирекция “Регионална служба по заетостта”, гр. София 1233, ул. “Софроний Врачански” № 104, отдел “ФСДППО”.

На информационните табла на Дирекция “Регионална служба по заетостта”, гр. София, дирекция „Бюро по труда” Ихтиман и филиал „Елин Пелин”, както и на Интернет страницата на Агенцията по заетостта се поставят: обявата, списъците на допуснатите до конкурс кандидати с датата, часа и мястото на провеждането на конкурса и списъците на недопуснатите до конкурс кандидати.

Обявата за конкурса се публикува в Регистъра на административните структури в Интернет и в EURES – Европейският Портал За Професионална мобилност.

Краен срок за подаване на документите: 14 дни след публикуването на обявлението.

За допълнителна информация: тел.: 02/931-04-12.