Извършена проверка на сключените договори за наем на имоти от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „пасища и ливади“

Протокол от заседание на комисията, назначена със Заповед № 43/22.02.2023 г. на кмета на община Горна Малина за извършване на проверка на сключените договори за наем на имоти от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „пасища и ливади“