Наемане на войници във военно формирование 22780 с. Долно Камарци

ОБЯВА
провеждане на конкурс за наемане на войници във военно формирование 22780 с. Долно Камарци, община Горна Малина, обл. Софийска

• на длъжност : „АВТОМАТЧИК“

• основни задължения: охранява районна на военното формирование в което служи. Поддържа оръжието в постоянна техническа изправност и боеготовност. Познава мерките за безопасност при боравене със зачисленото му оръжие. Следи за правилното съхранение и разходване на зачислените му боеприпаси. Извършва в срок планираните технически обслужвания на зачисленото му оръжие .

• размер на основно месечно възнаграждение не по малък от 1219 лв.

• Изисквания към лицето кандидат:
o средно образование или по-високо;
o към датата на приемане на военна служба да не е по-възрастно от 40 години;
o да е годно за военна служба;
o да не е осъждано;
o да няма образувано наказателно производство;
o да няма друго гражданство;
o да не е освобождавано от военна служба поради дисциплинарно уволнение;
o да покрива нормативите за физическа годност;
o да е психично пригодно;

• Документи се подават до 27.01.2023 г. в офиса на Военно окръжие при община Горна Малина и община Елин Пелин.

отговорник Ангел Симеонов – 0888 400 849.