Създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2023 г.

Общинска служба по земеделие гр. Елин Пелин, офис Горна Малина, Ви уведомява за изготвени заповеди, съгласно чл. 37ж, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, относно създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2023 г.

Приложения