Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни”

От месец февруари 2017 г. в община Горна Малина стартира Проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни“. Проектът има за цел да подпомогне образователната интеграция на ученици от етническите малцинства чрез модел с обучителни и творчески дейности, основани на силните страни. Проектът се основава на системна работа в мрежа на заинтересованите страни – учители и ученици от СУ „Христо Ботев“ (Горна Малина), общинска администрация Горна Малина, родители, местни лидери и експерти на Фондация ИСУО.
В рамките на проекта общо 100 ученици от СУ „Христо Ботев“ развиват заедно своите нагласи за толерантност и силните си страни в спорта, новите технологиии и интерактивните методи на общуване.
В допълнително обучение за базисни компетенции по български език и математика и в извънкласните клубове по интереси се включват 50 ромски ученици, застрашени от отпадане от училище.
Родители и медиатори от общността подкрепят образователната интеграция и успех на учениците.
Община Горна Малина отразява значимите новини и събития в хода на проекта на сайта си и популяризира резултатите за учениците и общността в рамките на значими местни инициативи, празници, форуми.
Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Възложител на проекта е Министерство на образованието и науката, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, а изпълнението на проекта се осъществява от Фондация „Институт за социални услуги в общността”, в партньорство със СУ „Христо Ботев” – Горна Малина и община Горна Малина.
Изпълнението на дейностите продължава до 07.08.2019 г. Общият бюджет на проекта е 195 594,08 лв.