Програма за развитие на селските райони 2014-2020 год.

„Реконструкция на улици, тротоари и принадлежностите към тях в с. Осойца, с. Долно Камарци и с. Априлово, находящи се в Община Горна Малина”

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 год.

Внесено проектно предложение в ДФ „Земеделие” през м. октомври 2016 год. на стойност  1 955 630 лв.
„Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с. Горна Малина и с. Белопопци, Община Горна Малина”

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 год.

Внесено проектно предложение в ДФ „Земеделие” през м. октомври 2016 год. на стойност  4 834 288 лв.
„Рехабилитация и реконструкция на общински пътища  Път SFO 2170 /І – 6, Долни Богров – Пирдоп/ – Долна Малина – Априлово, Път SFO /І – 6, Долни Богров – Пирдоп/ – Осойца, Път SFO 3173 /І – 6, Долни Богров – Пирдоп/ – Саранци – Макоцево и Път SFO 3173  – Саранци – Чеканчево”

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 год.

Внесено проектно предложение в ДФ „Земеделие” през м. октомври 2016 год. на стойност  5 727 968 лв.