Покана за публично обсъждане

Уважаеми съграждани,
Предстои внасяне в Общински съвет за обсъждане и приемане на бюджета на Община Горна Малина за 2022 година.
Убедени сме, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 84, ал. 6 в изпълнение на Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 37, ал. 2 от Наредбата на Общински съвет – Горна Малина за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета и за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности на Община Горна Малина Ви каним на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
на проекта за бюджет за 2022 година на Община Горна Малина
на 30 март 2022 година
с. Горна Малина – 10.30 – 11.30 часа – етаж 2 , зала 9 в сградата на Община
Горна Малина

Материалите по проекта за бюджет за 2022 година ще бъдат на разположение в стая 18, ет. 2 на Общинска администрация и публикувани в интернет-сайта на Община Горна Малина на 23 март 2022 година.
Становища и предложения по проекта за общински бюджет за 2022 година могат да се представят в деловодството на Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Горна Малина и на e-mail: gmalina@abv.bg не по-късно от два дни преди провеждане на публичните обсъждания.

Приложения:
1. Поименен списък капиталови 2022
2. Индикативен разчет – 2022
3. Проекто – бюджет за 2022 година

инж. Ангел Жиланов
Кмет на община Горна Малина
Дата: 17.03.2022 г.