Протокол от извършена проверка на сключените договори за наем на имоти от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „пасища и ливади“