Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 год.

 

Проект

Реализация

„Патронажна грижа + в община Горна Малина” Проектът е със сключен Договор за БФП с № BG05M9OP001-6.002-0201-C01 от 05.10.2021 год., със срок на изпълнение до 04.11.2022 год. и с максимален размер на БФП до 86 075 лева.