Община Горна Малина получи финансиране по проект “Патронажна грижа +“

Община Горна Малина стартира изпълнението на проект № BG05M9OP001-6.002-0201-C01 “Патронажна грижа + в община Горна Малина” по процедура „Патронажна грижа +“ от Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. на обща стойност 86 075,00 лева, със срок на изпълнение – до 04.11.2022 г.
Патронажните грижи по проекта ще са насочени към потребители с адрес на територията на община Горна Малина, като целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.
След извършен подбор от екипа по проекта, ще бъдат наети поне 6 лица на длъжност „Домашен помощник”. Желаещите трябва да притежават поне основно образование, да са физически и психически здрави и с психическа нагласа и желание за работа с лицата от целевите групи по проекта.
Основните задължения на наетите помощници ще са: предоставянето на услуги в домашни условия, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови услуги.
Ще бъде наета медицинска сестра, която ще изпълнява първични медицински дейности. Нейните основни задължения ще са: измерване на кръвно налягане, осигуряване на помощ в процеса на закупуване на лекарства, помощ при изготвяне и спазване на хранителен и диетичен режим.
Желаещите да работят по проекта е необходимо да представят: заявление по образец, автобиография, диплома за завършено основно образование в административната сграда на Община Горна Малина.
Лицата желаещи да ползват патронажни услуги могат да подават заявления при кметовете/кметските наместници на населените места.

Лице за контакт: Ива Нанкова тел.: 0887 737 743