Проект „Училище за успех – модел за образователна интеграция, основан на силните страни“ на фондация „Институт за социални услуги в общността” (2017 – 2019), с партньори средно училище „Христо Ботев” – Горна малина и Община Горна Малина

Състезанието „Многознайко” – втора публична изява по проект „Училище за успех – Модел на образователната интеграция, основан на силните страни” в СУ „Христо Ботев” – Горна Малина

На 27 февруари, 2019 г. – Ден на розовата фланелка,  в СУ „Христо Ботев” – Горна Малина се проведе Състезанието „Многознайко”.

Състезанието, втората по ред публична изява,  бе открито и ръководено от г-жа Цветанка Петкова – координатор работа с ученици в „Училище за успех”.

Ученици и учители от групите (I – IV клас) за допълнително обучение по български език и математика, включени в Проекта „Училище за успех”, както и техните съученици  казаха „Не на насилието и тормоза в училище и извън него!”. И четирите отбора показаха знания и умения за работа с таблетите, закупени по проекта, демонстрираха бързина, находчивост и отлична работа в екип.

Всички участници и гости на публичното събитие по проекта много се забавляваха.

Проект  “Училище за успех – Модел на образователна интеграция, основан на силните страни”, договор №  BG05M2OP001-3.002-0336 е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.