Покана

Уважаеми съграждани,

каним Ви на последната публична изява по проект „Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни”, която ще бъде в зала № 1 На Общинска администрация Горна Малина от 12:30 часа, а от 13;30 часа е финалната конференция.

Финална конференция

по проект“Училище за успех – Модел за образователна интеграция, основан на силните страни”

Договор № BG05M2OP001-3.002-0336-C01

27 юни 2019 г.

Цел: Представяне на резултатите по проект „Училище за успех” и постиженията в образователна интеграция на ученици в риск от отпадане от училище

Участници: Родители, учители, общинска администрация, местни лидери, заинтересовани лица

Място на провеждане: Община Горна Малина – Зала № 1

Програма

13.30 – 14.30 Откриване на финалната конференция и представяне на целите и участниците в събитието

след 14.30 Представяне на постигнатите резултати по проекта

Включени в проектните дейности ученици и родители
Участие в образователните дейности по проекта
Участие в допълнителните дейности за развитие на силните страни
Психологическа подкрепа
Резултати в работата със семействата на учениците
Публични събития и общи резултати

Въпроси и отговори за оставащите дейности по проекта и работата на училището по прилагане на модела на силните страни и след края на проекта