Проект „Училище за успех – модел за образователна интеграция, основан на силните страни“

Финална конференция по проект „Училище за успех – Модел на образователна интеграция, основан на силните страни”

На 27.06.2019 г., от 13:30 часа в Зала № 1 на Община Горна Малина бе проведена финална конференция по проет „Училище за успех – Модел на образователна интеграция, основан на силните страни”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

В Конференцията се включиха повече от 100 представители на целевите групи по проекта и заинтересовани страни – ученици, родители, учители, представители на местни общности, общинска администрация Горна Малина и партньори.

Основната цел на форума бе представяне и анализ на постигнатите резултати. Част от ключовите постижения са:

Общо 136 ученика от I до XII клас взеха участие в разнообразните дейности по проекта – допълнителни занимания по български език и литература, математика и езикова подготовка с логопед, психологическа подкрепа и дейности за развитие на силните страни в Спортен клуб и Клуб „Умения 21 в.
Нито един ученик не е отпаднал от образователната система и случаите на напускане на проекта са свързани с преместване в друго училище по различни причини, значими за семействата на учениците.
Общо 62 родители и близки на ученици в образователен риск участваха активно в дейностите по проекта – информационни дейности и публични изяви, психологическо консултиране и подкрепа от координаторите по проекта и медиаторите.
Конкретните резултатите за учениците от участието им проектните дейности бяха проучени преди конференцията с обратна връзка от учениците и преценката на учителите. Между тях внимание заслужават:

Основните резултати от допълнителното обучение по български език и литература:
Резултати според учениците:

– Учениците се изразяват по-добре устно и писмено;

– Мотивирани са и повишават езиковите си умения.

Резултати според учителите:

– Напредък в овладяването на учебния материал;

– Повишена мотивация за учене.

Резултати според логопеда:

– Усвояване на гласни и съгласни звуци и букви;

– Обогатяване на активния и пасивния речник;

– Подобряване на четенето на глас и на ум и разбирането на прочетеното.

Основните резултати от допълнителното обучение по математика:
Резултати според учениците:

– Повече разбиране на математическите задачи;

– Справяне с уроците и домашните по математика;

Резултати според учителите:

– Напредък в разбирането на математическите задачи;

– Преодоляване на пропуските в знанията по математика;

– Увеличена самостоятелност при решаване на задачи.

Постигнати резултати от дейностите за развитие на силните страни – Спортен клуб
Резултати според учениците:

– Подобрени спортни умения;

– Хубави преживявания в екип.

Резултати според учителите:

– Повишена мотивация и положително отношение към спорта;

– Сплотяване на екипа и отборна игра.

Постигнати резултати от дейностите за развитие на силните страни – Клуб „Умения 21 век“
Резултати според ученици:

-Подобрени умения за представяне;

-Нови умения за работа с информационните технологии;

-Повишено участие в творчески задачи;

Резултати според учителите:

– Активно търсене на информация в интернет;

– Развитие на дигиталните умения;

– Развитие на умения за работа в екип.

Постигнати резултати от психологическата подкрепа
Резултати според учениците:

– По-ефективно общуване със съучениците;

– По-ефективно общуване с учителите;

– По-добър режим на учене и свободно време.

Резултати според психолога:

– Засилен интерес към собствените силни страни;

– Повишено самопознание и самооценка;

– Интерес към общуването и стила на учене;

– Поставяне на лични цели.

Цели и мечти

– Учениците мечтаят да станат добри спортисти, певци, масажисти, полицаи, лекари, артисти, шофьори, монтьори;

– Да учат математика;

– Да направят свой спортен клуб;

– Да помагат на бедните, да бъдат младежки лидери и успешни предприемачи!

В хода на конференцията бе споделено мнението на родители, представители на ръководството на СУ „Христо Ботев“ и община Горна Малина, гости и партньори.

Желаем успех на участниците, екипа и партньорите по проекта – Фондация „Институт за социални услуги в общността, СУ „Христо Ботев“ и Община Горна Малина!