Информационна среща на ОИЦ – София в община Горна Малина

На 06 октомври 2021 г. (сряда) от 11:00 до 12:30 часа, екипът на Областен информационен център – София ще проведе информационна среща в община Горна Малина (Горна Малина, I-ви етаж в сградата на общината, пл. „Родолюбие” 1). Екипът на ОИЦ-София ще представи отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за финансиране на проекти през 2021 година. Ще бъдат представени и новите моменти в интегрирания подход за териториално развитие (инструмента ВОМР) и новия интегриран териториален подход (инструмента ИТИ). Поканени за участие са всички заинтересовани страни представители на общинската администрация, бизнеса, образователни и културни институции, граждански организации, земеделски производители, представители на медиите.
По време на събитието ще бъдат спазени необходимите изисквания за безопасност, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.