Заповед № 293 / 03.09.2021 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Горна Малина

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 5, чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с Решение № 547 на Министерски съвет от 28 юли 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. за извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г. и Решение № 482 на Министерски съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерски съвет 30 юли 2020 г., Решение № 609 от 28.08.2020 г., Решение № 673 на Министерски съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерски съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерски съвет от  26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерски съвет от 28 април 2021 г. и Решение № 426 от 26 май 2021 г., Решение № 547 на Министерски съвет от 28.07.2021 г. и предложение на Главния държавен здравен инспектор, съгласно Заповед РД-01-748 от 02.09.2021 г.,

Н А Р Е Ж Д А М:

Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Горна Малина, считано от 07.09.2021 г. до 31.10.2021 г.:

 1. Провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, се допуска при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и не повече от 10 човека в помещение, носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.
 2. Преустановяват се посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги.
 3. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения и други мероприятия с такъв характер, се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат и не повече от 30 участника, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и носене на защитни маски за лице от всички участници.
 4. Преустановява се провеждането на тимбилдинги и други организирани групови мероприятия с такъв характер в трудови колективи.
 5. Провеждането на конкурси и изпити се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат и не повече от 30  участника, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и носене на защитни маски за лице.
 6. Преустановява се провеждането на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер, при които присъстващите не са организирани с определени седящи места и входът /участието/ е неограничен.
 7. Посещенията на кина, театри, циркови представления, концерти и други сценични прояви на закрито се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета на помещенията, заемане само на седящи места през едно, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м между посетителите и носене на защитни маски за лице.
 8. Посещенията на музеи и галерии се организира като се допускат не повече от 1 човек на 8 кв. м, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и носене на защитни маски за лице от посетители и персонал.
 9. Посещенията в центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство се допускат при използване на не повече от 30% от капацитета на помещенията и не повече от 10 човека в помещение.
 10. Провеждането на спортни състезания с професионален характер на закрито се допуска без публика.
 11. Провеждането на спортни състезания с професионален характер на открито се допуска с публика при заемане на не повече от 30% от капацитета, използване само на седящи места при заемане на всяка трета седалка, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и носене на защитни маски за лице от посетителите.
 12. Посещенията на фитнес центрове се допускат при използване на не повече от 30 % от капацитета на всяко помещение и спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и носене на защитна маска за лице от персонала.
 13. Посещенията в спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси се допускат само за индивидуални спортове при използване на не повече от 30 % от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. Провеждането на колективни спортове на закрито се преустановява, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели професионалисти.
 14. Посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, игралните зали и казина, се допускат само в часовия интервал от 7:00 ч. до 23:00 ч. при спазване на отстояние от 1, 5 м между облегалките на столовете на съседните маси, допускане на не повече от 6 души на една маса и носене на защитни маски за лице от персонала.
 15. Провеждането на събирания от частен характер (кръщенета, сватби и др.), се допуска с участието на не повече от 30 лица на закрито и 60 лица на открито.
 16. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м
 17. На всички пазари, тържища, базари и изложения се създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв. м и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
 18. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма, където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.
 19. Работодателите и органите по назначаване във всички администрации по смисъла на чл. 1 от Закона за администрацията организират работния процес на работниците/служителите, като:

–  установят работно време с променливи граници и начало на работния ден между 7:30 ч. и 10:00 ч., освен ако в зависимост от характера на работа, това не е възможно;

– разпоредят работа от разстояние на най-малко 50% от персонала, освен ако в зависимост от характера на работата не е възможно.

 1. Въведените противоепидемични мерки по т. 1, 3, 7, 8, 9, 12 и 13, ограничаващи възможността за използване на капацитета на помещенията (местата) на обектите, съответно мероприятията и броят на допусканите лица в съответните помещения, може да не се прилагат при следните условия:
 • 100 % от персонала в съответния обект/зает с мероприятието е ваксиниран или преболедувал COVID – 19 или разполага с отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед № РД-01-733/27.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването.
 • Ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които:
 • са ваксинирани или преболедували COVID – 19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване по смисъла на Заповед № РД-01-733/27.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването или
 • представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID – 19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ, съгласно Заповед № РД-01-733/27.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването.
 1. Въведените противоепидемични мерки по т.14 относно задължителното отстояние от 1,5 м между облегалките на столовете на съседните маси и допускане на не повече от 6 души на една маса може да не се прилагат при изпълнение на условията по т. 20.
 2. Ръководителите на обекти, съответно организаторите на мероприятия по т. 20 и т. 21 предварително уведомяват за взетото решение съответната регионална здравна инспекция.
 3. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази Заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-743/31.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването.
 4. Заповед № РД-01-647/29.07.2021 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-01-712/19.08.2021 г. и Заповед № РД-01-745/31.08.2021 г. се отменят.
 5. 25 Заповедта влиза в сила от 07.09.2021 г.

Настоящата заповед да се изпрати на всички членове на Общинския кризисен щаб, до Началника на РУ на МВР – гр. Елин Пелин, кметове и кметски наместници на населените места, управителите на фирми и търговски обекти.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Цветанка Иванова – заместник-кмет на Община Горна Малина.

Препис от заповедта да се връчи на лицата за сведение и изпълнение, и да се публикува на официалния сайт на общината.

ИНЖ. АНГЕЛ ЖИЛАНОВ: /п/

Кмет на община Горна Малина

Приложения