Съобщение

На основание чл.155, ал.1, т.12 от Закона за водите и чл.39, ал.1, т.2 от Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за ПБВ и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Изработен е проект за оразмеряване, изграждане и експлоатация на санитарно охранителна зона около каптиран естествен извор „КИ ДЛС ВИТИНЯ, ГОРНО КАМАРЦИ”, изграден в имот № 000044, м. Витинска поляна, землището на село Горно Камарци, община Горна Малина, област Софийска – за самостоятелно водоснабдяване на ДЛС Витиня, с който може да се запознаете всеки работен ден от 08:30 ч. до 16:30 ч. в сградата на Община Горна Малина, ет. 3, стая № 28, както и в кметското наместничество на село Горно Камарци, както и да направите своите писмени становища и възражения.