Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020 год.

Проект

Реализация

„Осигуряване на топъл обяд в община Горна Малина” Проектът е със сключен Договор за БФП с № BG05FMOP001-5.001-0195-C01 от 30.03.2021 год., със срок на изпълнение до 10.12.2021 год. и с максимален размер на БФП 73 204,56 лева.