Покана за встъпителна конференция

ПОКАНА 

ВСТЪПИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

по проект № BG16M1OP002-2.002-0012 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна Малина“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие във встъпителна конференция по проект № BG BG16M1OP002-2.002-0012 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна Малина“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда ‎‎2014–2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

Конференцията ще се проведе на 13 юли от 10:00 в зала 1, в сградата на Община Горна Малина, адрес: площад „Родолюбие“ № 1 и онлайн в платформата Zoom.

Събитието има за цел да представи дейностите и напредъка по проекта, неговите цели, предимства и възможности пред заинтересованите страни, целевите групи и широката общественост. 

Моля, заявете Вашето участие до 17:00 ч. на 12 юли 2021 г. като попълните следната регистрационна форма: shorturl.at/uwIQ8 

Събитието е отворено за медиите и широката общественост.

Няма ограничение в броя на участниците от една организация. 

Благодарим Ви за интереса!