Покана за встъпителна пресконференция по проект № BG16M1OP002-2.002-0012

ПОКАНА 

ВСТЪПИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

по проект № BG16M1OP002-2.002-0012 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Регион Горна Малина“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС.

 

Приложения

  • pdf Покана
    Date added: юли 8, 2021 6:43 pm File size: 218 KB Downloads: 24