Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 год.

Проект

Реализация

„Реконструкция и ремонт на улици на територията на общ. Горна Малина: с. Горна Малина, с. Априлово, с. Осойца, с. Долно Камарци“ Проектът е със сключен Договор за БФП с № BG06RDNP001-7.001-0066-C01 от 18.06.2019 год., със срок на изпълнение до 18.06.2022 год.  и с максимален размер на БФП 1 099 737,53 лева.