Покана за публично обществено обсъждане на предложение на Наредба за гробищните паркове на територията на община Горна Малина

На основание чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Община Горна Малина Ви кани на 11.06.2021 г. (петък) от 10:00 часа в Общинска администрация Горна Малина, ет. 2, зала № 9, на публично обществено обсъждане на проекта на Наредба за гробищните паркове на територията на община Горна Малина.
Предоставя се възможност на заинтересованите лица да направят предложения и становища, изменения и допълнения на проекта на Наредбата на e-mail адреса: www.gornamalina.eu или на адрес: с. Горна Малина, ул. „21-ва” №18, в Центъра за услуги и информация на гражданите.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАРЕДБА ЗА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

1. Мотиви – необходимост от:
– привеждане на нормативната уредба на община Горна Малина в съответствие с разпоредбите на Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищните паркове (гробища) и погребване и пренасяне на покойниците, издадена от Министерство на здравеопазването;
– чрез регламентиране на изискванията за управление в гробищните паркове, както и ежедневното актуализиране на информационния масив ще доведат до изясняване статута на конкретните гробните места;
– ще се регламентира възможността да бъдат предоставени за повторно погребване гробни места, които са непотърсени, необлагородени, запустели, за които никой не полага грижи и остават неплатени повече от необходимия санитарен минимум, или за по-дълъг период (когато не е платена такса за вечни времена), съгласно определената такса за времето на ползване според Наредба на Общински съвет – Горна Малина за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги;
– с приемането на наредбата ще се гарантира опазване на инфраструктурата, като се предвидят задължения по отношение на извършващите ограждане да възстановяват за своя сметка нанесените щети по алеите и по съседните гробове;
2. Цели, които се поставят:
Целта на приемане на нова Наредба за гробищните паркове на територията на община Горна Малина, е да бъдат разписани и прецизирани правилата и изискванията за дейността на гробищните паркове и обредната дейност на територията на общината. Да бъде определен реда за осъществяване на услугите, контрол за тяхното спазване и опазване на обществения ред в гробищните паркове, установяване на нарушенията от гражданите и юридическите лица и наказване на нарушителите. Целесъобразно и законосъобразно управление на гробищните паркове и на гробните места. Равнопоставеност на гражданите, ползващи услугите свързани с гробищните паркове. Организиране, прозрачност и достъпност на услугите;
3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Проектът на предлаганата Наредба не изисква нови финансови средства, свързани с промяна в структурата на администрацията.
4. Очаквани резултати:
Очакваните резултати от приемането на Наредбата, са създаване на по-добри условия и по добра организация на дейностите свързани с управлението на гробищните паркове, както и в предоставяне на услугите свързани с дейността. В резултат от приемането и прилагането на разпоредбите на наредбата се очаква целесъобразно и законосъобразно управление на гробищните паркове и на гробните места.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Проектът на Наредба за гробищните паркове на територията на община Горна Малина е съобразен и не противоречи на действащото законодателство и правото на Европейския съюз.

Проект на Наредба за гробищните паркове на територията на община Горна Малина

Оценка на въздействието